Stikledning

Har du en stikledningsaftale?

Hvis du er blandt de cirka 220.000 elkunder, der i årene 2001-2010 tog imod tilbuddet om at overdrage ejerskabet af din stikledning til os og i stedet betale et fast stikledningsabonnement, kan du her finde oplysninger om de nye betingelser, der trådte i kraft den 1. januar 2016.

Energitilsynet kontrollerer og godkender betingelserne
Med de nye betingelser er stikledningerne blevet en del af det kollektive elnet, som omfatter de ledninger og transformerstationer, der fører strømmen ud til alle huse og virksomheder. Energitilsynet har godkendt de nye betingelser og metoden for fastsættelse af prisen og vil også fremover kontrollere betingelserne og sikre, at prisen svarer til de løbende omkostninger.

Opdatering af aftale får ikke økonomisk eller ansvarsmæssig konsekvens for stikledningskunder
I forbindelse med vores navneændring til Radius Elnet A/S og overgangen til den såkaldte engrosmodel har vi opdateret vores betingelser. Denne opdatering får ikke nogen ansvarsmæssig eller økonomisk konsekvens for dig. 

Skal din stikledning flyttes, påvises eller repareres?
Hvis du skal have flyttet, påvist eller udbedret en beskadiget stikledning, skal du ringe til os på 70 20 44 55. Herefter vurderer vi, hvem der skal betale for opgavens udførelse. Det afhænger af ejerforhold samt af, hvem der er initiativtager til opgaven.

Du kan også flytte eller opsige din stikledningsaftale ved at bruge denne formular

Spørgsmål og svar om stikledningsaftalen
 • 1. Hvorfor stiger prisen?

  Vi tilpasser abonnementsprisen på stikledningsaftalen, så indtægterne fra abonnementet svarer til de omkostninger, vi har til stikkene.

  I dag svarer vores omkostninger til en pris på 55 kr. om året, men abonnementsprisen er kun 25 kr. om året.

  Prisstigningen indfases over to år, så prisen i 2016 bliver 40 kr. og 55 kr. i 2017.

 • 2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opsiger min stikaftale, og der så sker en fejl på min ledning?

  Du kan tage kontakt til dit forsikringsselskab og høre, hvordan du er dækket.

  Herefter skal du tage kontakt til din elinstallatør og betale for udbedring af fejlen.

  Typisk dækker forsikringsselskabet pludseligt opståede skader – men ikke skader på grund af ælde.

 • 3. Hvorfor har I sendt et brev om nye betingelser og ny pris?

  Vi har skrevet til dig for at fortælle, at der fra den 1. januar 2016 er ændringer til din stikledningsaftale.

  Du eller en tidligere beboer har overdraget stikledningen til os, så vi nu ejer stikledningen og har ansvaret for den.

  I brevet orienteres du om nye betingelser og ny pris, som gælder fra den 1. januar 2016.

  Du har fået brevet inden den 1. januar 2016, så du har haft tid til at opsige aftalen, inden de nye betingelser trådte i kraft ved årsskiftet.

 • 4. Jeg ønsker at beholde min aftale. Hvad skal jeg gøre?
  Du skal blot betale din regning som hidtil for at fortsætte aftalen. Du behøver altså ikke at give os særskilt besked.
 • 5. Er det normalt at eje sin egen stikledning?

  Ja – du ejer typisk selv din stikledning til kloak, vand og el.

  I vores område ejer ca. 800.000 kunder selv deres stikledning.

 • 6. Hvor på regningen står der, hvad jeg betaler i dag?

  Stikledningsabonnementet står på din regning under ’Betaling for distribution af el og afgifter’.

  Det opkræves på acontoregninger og er med i årsopgørelsen.

  Prisen er i dag 25 kr. om året med moms.

 • 7. Kan jeg sige aftalen op?

  Ja - du kan altid opsige din aftale. Hvis du opsiger nu, vil opsigelsen træde i kraft fra den 1. januar 2016.

  Hvis du siger aftale op efter den 1. januar 2016, kan du opsige med en måneds varsel til den første i en måned.

  Hvis du får en ny stikledning efter den 1. januar 2016, skal du betale restværdien af den nye stikledning, hvis du senere opsiger din stikledningsaftale.

 • 8. Hvorfor skal jeg opsige aftalen skriftligt?

  Når du opsiger aftalen, overtager du samtidig ejerskabet til stikledningen og ansvar for drift, vedligehold og reetablering af stikledningen.

  Der er dermed ikke bare tale om en almindelig opsigelse af en aftale, men også om en overdragelse af ejendomsretten til stikledningen.

  Ligesom indmeldelsen i sin tid skete skriftligt, ønsker vi, at opsigelse sker skriftligt, så der ikke efterfølgende kan opstå misforståelser og uenighed.

  Du kan også opsige på hjemmesiden (medmindre du bor til leje), og du har mulighed for at scanne og maile opsigelsesblanketten til os.

 • 9. Kan jeg fortryde, hvis jeg opsiger min aftale?
  Nej – hvis du har sagt aftalen op og har overtaget ansvar for reetablering, drift og vedligehold, kan du ikke få en ny aftale.
 • 10. Jeg bor i en lejlighed i en etageejendom og er ikke ansvarlig for ejendommens fælles forsyning - skal jeg opsige aftalen?

  Ja, du bør opsige din aftale om stikledningen med os.

  Stikledningen i en etageejendom går kun frem til første afgrening i bygningen og ikke helt frem til din lejlighed.

  For etageejendomme omfatter ordningen derfor kun en fælles stikledning.

  Hvis du bor i lejlighed i en etageejendom, men ikke har et ansvar for ejendommens fælles forsyning, så bør du opsige denne aftale.

  I så fald betaler vi din abonnementsbetaling tilbage.

 • 11. Jeg er lejer i et traditionelt parcelhus, villa eller rækkehus og vil gerne opsige aftalen, men kan ikke få samtykke fra ejeren. Hvad skal jeg gøre?

  Hvis du ikke kan få samtykke fra ejeren, kan vi desværre ikke opsige aftalen.

  Ejeren af den bolig, du lejer, skal give sit skriftlige samtykke.

  Vi skal have ejerens samtykke, da ejeren overtager ejerskabet, drift og vedligehold af stikledningen ved en opsigelse, og det er vigtigt, at ejeren er opmærksom på dette.

 • 12. Kan jeg overdrage min stikledning nu, hvis jeg ikke har gjort det tidligere?
  Nej – der er tale om et historisk tilbud, som blev igangsat af det daværende selskab NESA NET. Det betyder, at det kun er tidligere NESA-kunder – og forbrugere, der har overtaget aftalen fra en tidligere NESA-kunde – der kan være med.

  Vi optager desværre ikke nye kunder.
 • 13. Hvor gammel er min stikledning?

  Vi ved ikke, hvor gammel din stikledning er. Typisk er din stikledning opført samtidig med din bolig.

  Hvis der har været fejl på din stikledning, kan den være blevet reetableret, og hvis du tidligere har haft luftstik, og dit stik er blevet kabellagt, vil det typisk være sket i perioden 2003-2010.

 • 14. Hvor gammel kan stikledningen blive?

  En stikledning bliver typisk mellem 30 og 70 år, men kortere eller længere levetid kan forekomme.

  Konkret afhænger levetiden af lokale forhold og historik, om en entreprenør har ramt din stikledning under gravning for flere år siden, eller hvis der er vokset trærødder ind i ledningen.

 • 15. Hvor meget koster en ny stikledning?
  Det kan ikke siges præcist.

  Omkostningerne til etablering af en ny stikledning afhænger typisk af stikledningens længde, af belægningstypen over din stikledning, og af kompleksiteten i forhold til anden ledningsføring i området.
 • 16. Hvor ligger min stikledning?
  Vi ved ikke præcist, hvor din ledning er placeret.

  Typisk er den etableret af en lokal elinstallatør i forbindelse med opførelsen af din bolig.

  En del af abonnementet dækker påvisning af stikkets placering, så hvis du skal have udført arbejde, f.eks. bygge en garage eller ordne kloakken, opfordrer vi til, at vi kommer ud og påviser stikplaceringen, inden du går i gang med at grave.
 • 17. Hvad betyder de nye betingelser for mig?

  Når du overgår til den nye aftale den 1. januar 2016, kommer du ikke umiddelbart til at opleve ændringer i forhold til den tidligere aftale.

  Vi fjerner ikke nogle ydelser i forhold til i dag.
  De nye betingelser gør det overordnet mere klart, hvilke rettigheder du har, når det drejer sig om stikledningen på din ejendom, og hvilken ansvarsfordeling der er mellem dig og os.

  De nye betingelser får dog betydning for abonnementsprisen, der stiger over to år fra 25 kr. i dag til 55 kr. i 2017.
  Du kan altid opsige aftalen, men hvis du får udskiftet din stikledning efter den 1. januar 2016 og derefter opsiger aftalen, skal du betale det beløb, der svarer til værdien af den nye stikledning. Stikledningen lægges under det kollektive elnet, og Energitilsynet vil føre tilsyn med betingelserne og metoden for prisfastsættelsen.

 • 18. Hvordan udvikler prisen sig fremover?

  Prisen er fastsat til 40 kr. i 2016 og 55 kr. i 2017.

  Herefter vil prisen blive fastsat efter, hvor mange omkostninger vi har til stikledningerne.
  Vi forventer at udskifte stikledninger inden for de kommende år, og vi forventer derfor også, at omkostningerne vil kunne stige svagt i årene efter 2017.

 • 19. Hvordan opsiger jeg aftalen?

  Hvis du opsiger aftalen, overtager du ejerskabet af stikledningen og har dermed ansvar for drift, vedligehold og udskiftning, når det bliver nødvendigt.
  Du kan opsige din stikledningsaftale med os her på hjemmesiden, via brev eller e-mail (dog kan du ikke opsige på hjemmesiden, hvis du bor til leje i et parcelhus, villa eller rækkehus). Hvis du opsiger via brev eller e-mail, skal du udfylde opsigelsesblanketten fra det brev, du har modtaget fra os og sende det med posten til Radius, Teknikerbyen 25, 2830 Virum.
  Du kan også scanne blanketten og e-maile den til kundesupport@radiuselnet.dk.

  Afhængig af, om du er ejer af eller bor til leje i det parcelhus, villa, eller rækkehus, hvor stikledningen er, eller om du bor i lejlighed i en etageejendom, skal du udfylde punkt A, B eller C i opsigelsesblanketten. Du skal altid udfylde de øverste felter.

  • Hvis du er ejer af det parcelhus, villa eller rækkehus, hvor stikledningen er, skal du udfylde punkt A i opsigelsesblanketten.

  • Hvis du bor til leje i det parcelhus, villa eller rækkehus, hvor stikledningen er, skal du udfylde punkt B i opsigelsesblanketten. Du skal samtidig have ejerens skriftlige samtykke. Det er nemlig ejeren, der overtager ejerskabet til stikledningen og ansvaret for drift og vedligehold. Du kan IKKE opsige aftalen på hjemmesiden, da vi skriftligt skal have ejerens samtykke.
      
  • Hvis du bor i lejlighed i en etageejendom, skal du udfylde punkt C i opsigelsesblanketten. Dette gælder både for ejer, leje- og andelslejligheder.
 • 20. Hvad er en stikledning?

  Stikledningen er den ledning, der fører strømmen fra elnettet til din bolig.

  Stikledningen går normalt til første afgrening i din installation. For etageejendomme går stikledningen til første afgrening i bygningen og ikke frem til lejlighederne.

 • 21. Hvad dækker abonnementet?

  Abonnementet dækker:

  • Vedligeholdelse og reparationer.

  • Udskiftning når vi vurderer, at stikledningen er udtjent.

  • Afbrydelse af stikledning i forbindelse med arbejde på grunden eller lign.

  • Påvisning af stikplacering.
      

  Hvis du selv beskadiger ledningen eller vil have den placeret et andet sted, skal du selv betale for arbejdet.