Gebyrer og tilslutningsbidrag

Når du har brug for at vide hvad tingene koster

Selvom nettariffen dækker flere forskellige ting, er der også en række ydelser og gebyrer, der ikke er omfattet af tariffen. De skal betales særskilt, og du kan se dem herunder.

 

 

  • Standardgebyrer
  • Tekniske gebyrer
  • Tilslutningsbidrag
  • . . .
Standard gebyrer  Pris kr./ekskl. moms  Pris kr./inkl. moms 
Aflæsningsbesøg 555 694 
Rykkerfor manglende selvaflæsning 75  94 
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)1  670  838 
Genåbning  625 781 
Genåbning uden for normal arbejdstid  1.445  1.806 
Fjernbetjent afbrydelse1  105  131 
Fjernbetjent genåbning  105  131 
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid  260  325 
Genopsætning af nedtaget måler  790  988 
Nedtagning af måler  700  875 
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420  1.775 
Målerundersøgelse på eksternt målerlaboratorium  1.990  2.488 
Målertjek på stedet  785  981 
Forgæves kørsel2 560  700 
Fogedforretning opstart3 790  988 
Fogedforretning, udkørende4  Efter regning  Efter regning 

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure
Note 2: Ved forgæves kørsel vedr. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.
Note 3: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
Note 4: Må anvendes når fogedretten ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

Tekniske gebyrer Pris kr. ekskl. moms Pris kr. inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720 900
Nedlæggelse af målerinstallation 760 950
Rykker ved for sen betaling1,2 100 100
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385 1.731
Oprettelse af Mikro VE-anlæg 1.910 2.388
Midlertidig tilslutning (forsyning sætter måler op) 1.135 1.419
Midlertidig tilslutning i kabelskab 5.370 6.713
Midlertidig tilslutning i transformer 6.500 8.125
Montage i skab 3.280 4.100
Montage af PE-leder 1.850 2.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3 Gratis Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 1.685 2.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i transformerstation4 3.300 4.125
Påvisning af overdraget stik3 Gratis Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik3 2.422 3.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3 697 871
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 1.685 2.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg4 3.300 4.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7 795 994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,7 1.100 1.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,6 1.685 2.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,6 3.300 4.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5 Gratis Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,5 3.300 4.125
Trinændring af transformer 9.950 12.438

Note 1: Gebyret er momsfrit.
Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.
Note 3: I hverdage 7-15.
Note 4: Udenfor hverdage 7-15.
Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.
Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle.
Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet
Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2019.

Priser for tilslutning i byzoner  ekskl. moms  inkl. moms 
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner pr. bolig1
14.500 18.125 

Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig

11.500  14.375 
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner3 9.600  12.000 
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig 5.035  6.294 
Enfasede installationer5  1.680 2.100 
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)  14.500  18.125 
Ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6
12.875 16.094 
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områder  Kontakt os   
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse)  ekskl. moms  inkl. moms 
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A  1.080 1.350 
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A  1.080 1.350 
Tillæg for større sikringer til ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6  515 644 
Tilslutningsbidrag i landzoner og i umatrikulerede offentlige områder  Kontakt os    
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettet Kontakt os   
Overførsel af nuværende omfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomheden  Kontakt os 

 


1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager.
En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.
 
3Lejligheder
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed.
Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.
 
5Enfasede installationer
Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede
tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.
 
6Ladestandere til elbiler i det offentlige rum
Det offentlige rum er et matrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. indkøbscentre og parkeringshuse – og et umatrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. parkeringspladser
langs offentlige veje. Priserne gælder for ladestandere under 50 kW. Ladestandere over 50 kW prissættes som ”Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)” for de første 25A og som ”erhverv” for de efterfølgende A. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW stopper ved udgangen af 2019. Der betales for mindst 25 A. Herefter til nærmeste sikringsstørrelse.
I landzone gælder særlige regler. Kontakt os, hvis du vil vide mere.
  
Installationer, der ikke bliver anvendt som boliger
Lokaler, der bliver brugt til erhverv, kontorer, klubhuse, spejderhytter, ejendomsinstallationer, forsyning til belysning, pumpebrønd og lignende.


Tilslutningsbidrag i øvrigt:

  • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV) se Tilslutningsbidrag
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius' forsyningsnet.
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
  • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
  • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.