Gebyrer og tilslutningsbidrag

Når du har brug for at vide, hvad tingene koster

Selvom nettariffen dækker flere forskellige ting, er der også en række ydelser og gebyrer, der ikke er omfattet af tariffen. De skal betales særskilt, og du kan se dem herunder.
Standard gebyrer Pris kr./ekskl. moms Pris kr./inkl. moms 
Aflæsningsbesøg555694 
Rykker for manglende selvaflæsning75 94 
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)1 670 838 
Genåbning 625781 
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.445 1.806 
Fjernbetjent afbrydelse1 105 131 
Fjernbetjent genåbning 105 131 
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260 325 
Genopsætning af nedtaget måler 790 988 
Nedtagning af måler 700 875 
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler1.420 1.775 
Målerundersøgelse på eksternt målerlaboratorium 1.990 2.488 
Målertjek på stedet 785 981 
Forgæves kørsel2560 700 
Fogedforretning opstart3790 988 
Fogedforretning, udkørende4 Efter regning Efter regning 

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure
Note 2: Ved forgæves kørsel vedr. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.
Note 3: Må anvendes når fogedretten ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
Note 4: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Tekniske gebyrerPris kr. ekskl. momsPris kr. inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning720900
Nedlæggelse af målerinstallation760950
Rykker ved for sen betaling1,2100100
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation1.3851.731
Oprettelse af Mikro VE-anlæg1.9102.388
Midlertidig tilslutning (forsyning sætter måler op)1.1351.419
Midlertidig tilslutning i kabelskab5.3706.713
Midlertidig tilslutning i transformer6.5008.125
Montage i skab3.2804.100
Montage af PE-leder1.8502.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3GratisGratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik43.3004.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab31.6852.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab43.3004.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation43.3004.125
Påvisning af overdraget stik3GratisGratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik32.4223.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3697871
Afprøvning af nødstrømsanlæg31.6852.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg43.3004.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7795994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,71.1001.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,61.6852.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,63.3004.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5GratisGratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,53.3004.125
Trinændring af transformer9.95012.438

Note 1: Gebyret er momsfrit.
Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.
Note 3: I hverdage 7-15.
Note 4: Udenfor hverdage 7-15.
Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.
Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle.
Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2020.

Priser for tilslutning i byzonerekskl. momsinkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner
pr. bolig1
14.80018.500
Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig11.75014.688
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner39.75012.188
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig5.1306.413
Enfasede installationer51.7102.138
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)14.80018.500
Ladestandere under 50 kW til elbiler i
det offentlige rum6
13.12516.406
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse)ekskl. momsinkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A1.1001.375
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A1.1001.375
Tillæg for større sikringer til ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6525656
Tilslutningsbidrag i landzoner og i umatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettetKontakt os 
Overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomhedenKontakt os 
Tilslutning med begrænset netadgang (kun store tilslutninger i 10-50 kV nettet)Kontakt os 

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

6Ladestandere til elbiler i det offentlige rum

Det offentlige rum er et matrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. indkøbscentre og parkeringshuse – og et umatrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. parkeringspladser langs offentlige veje. Priserne gælder for ladestandere under 50 kW. Ladestandere over 50 kW prissættes som ”Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)” for de første 25A og som ”erhverv” for de efterfølgende A. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW stopper ved udgangen af 2020. Der betales for mindst 25 A. Herefter til nærmeste sikringsstørrelse. I landzone gælder særlige regler. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Installationer, der ikke bliver anvendt som boliger

Lokaler, der bliver brugt til erhverv, kontorer, klubhuse, spejderhytter, ejendomsinstallationer, forsyning til belysning, pumpebrønd og lignende.

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

  • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV) se Tilslutningsbidrag
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius’ forsyningsnet.
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
  • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
  • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.
Undersøgelse om elbiler

Har du elbil?
Så vil vi gerne høre fra dig