Regler for nettoafregnede VE-anlæg

Fra den 1. april 2016 er der ikke længere rabat

Elkunder med VE-anlæg (vedvarende energi-anlæg som f.eks. solcelleanlæg og hustandsvindmøller) har indtil den 1. april 2016 nydt godt af en rabat på deres nettarif og netabonnement. Det bliver der nu lavet om på. Energitilsynet har nemlig godkendt Dansk Energis forslag til en ny tariferingsmetode for kunder med VE-anlæg. Samtidig har Energitilsynet afgjort, at rabatordningen ikke kan fortsætte.

Fra den 1. april opkræver vi samtidig din elleverandør for din transport af el (nettarif) og netabonnement. Derfor vil det være gennem din elleverandør, du vil opleve disse ændringer.

Er du elkunde med et VE-anlæg, betyder det, at din elleverandør fra den 1. april 2016 skal betale:

  • Nettarif af den strøm, du trækker fra elnettet – og ikke kun af den strøm, der overstiger dit anlægs produktion. Nettariffen er tidsopdelt med en lavlast- og en spidslastperiode Se mere her
  • Rådighedsbetaling – en fast årlig betaling for den strøm, du bruger i selve installationen til dit VE- anlæg*. Beløbet er fastsat til 81,25 kr. med moms årligt.
  • Abonnement, der dækker omkostningerne til kundeforholdet. Hvis du er tilsluttet 0,4 kV nettet, er abonnementet 495 kr. årligt med moms for alle nettoafregningsgrupper. Til sammenligning havde alle nettoafregningsgrupper (pånær gruppe 6) et årligt abonnement på 1.500 kr før 1. april 2016. 

* Kunder med krav om produktionsmåler vil blive tariferet med en rådighedstarif, da vi kender deres præcise forbrug.

Reglerne trådte i kraft den 1. april 2016 eller i forbindelse med din årsafregning

For årsaflæste kunder træder de nye regler først i kraft i forbindelse med det næste aflæsningstidspunkt. Er du f.eks. kunde med årsaflæsning den 30. juni, træder de nye regler altså først i kraft for dig den 1. juli 2016.

Priseksempel med de nye regler for kunder i nettoafregningsgruppe 6

Du er solcellekunde og har et anlæg på 6kW, der producerer 4.500 kWh. Du har et årligt forbrug på 5.000 kWh.
1.000 kWh forbruges direkte i installationen til anlægget. De resterende 3.500 kWh bliver sendt ud på elnettet. Du bruger derudover 4.000 kWh, der trækkes direkte fra nettet.

Nettoafregningsgrupper

Der findes flere forskellige nettoafregningsgrupper.
De fleste kunder med små VE-anlæg hører til i nettoafregningsgruppe 6.

EksempelDin pris hidtilDin elleverandørs pris efter den 1. april 2016
Nettarif +(4.000-3.500)*0,3871 = 193 kr.  4.000*0,3871kr./kWh = 1.548 kr.*
Rådighedsbetaling  –81,25 kr. 
Abonnement  465 kr.495 kr. 
I alt pr. år  659 kr.2.108 kr.

Alle priser er med moms og gælder fra den 1. april 2016.
 * Den nye tarif er tidsopdelt:
Lavlast: alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.
Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Med de nye omkostninger skal der betales ca. 1.450 kr. mere om året.

Herunder kan du læse mere om, hvad de nye regler betyder, hvis du har et solcelleanlæg eller en hustandsvindmølle i vores område.

Regler for VE-anlæg

Reglerne betyder, at der fremover skal betales fuld pris for nogle ydelser og services, der tidligere har været rabat på:

  • Transport af el for det forbrug, du trækker fra elnettet. Fra den 1. april er prisen (normaltariffen) 38,71 øre/kWh med moms.​

Se de øvrige tariffer

Der er i dag forskellige regler for nettoafregningsgrupperne 2,4,5 og 6
– se mere i tabellen herunder
Nettoafregningsgruppe
1 og 2
Hidtil har du kun betalt for transport af den el, der overstiger dit VE-anlægs produktion på timebasis.
Du vil få en meromkostning.
Nettoafregningsgruppe
4 og 5
Ingen ændringer i forhold til hidtil
– der har altid været betalt for transport af den el, du trækker fra elnettet.
Nettoafregningsgruppe 6Hidtil er der kun betalt nettarif af den el, der overstiger dit VE-anlægs produktion på årsbasis.
Der bliver en meromkostning.
  • Rådighedsbetaling for den mængde el, du bruger i selve installationen til dit VE-anlæg. Beløbet er fastsat til 81,25 kr. med moms – årligt.
  • Abonnement for omkostninger til kundeforholdet. Abonnementet er 495 kr. årligt, hvis du er tilsluttet på 0,4 kV niveau (normaltarif og B-lav kunder). Er du tilsluttet i 10 kV nettet, er abonnementet 4.605 kr årligt.

Der er ingen prisændringer i forhold til afgifter og offentlige forpligtelser (PSO). Her vil der fortsat være en modregning mellem forbrug og produktion (i henhold til din nettoafregningsgruppe).

For årsaflæste kunder træder de nye regler i kraft med den næste årsopgørelse. Plejer du f.eks. at modtage din årsopgørelse den 1. september, er du først omfattet af reglerne fra denne dato. For alle øvrige kunder træder reglerne i kraft den 1. april 2016.

Det er meget svært at sætte tal på, hvor meget reglerne betyder i meromkostning om året. Det afhænger af helt konkrete og individuelle forhold.
For en husstand med et typisk forbrug og et solcelleanlæg på 4-6 kW vil reglerne medføre en merbetaling på 600-2.000 kr. om året.

Reglerne betyder, at der fremover er øgede udgifter til distribution:

  • Nettarif for den mængde el, der leveres fra nettet.
  • Rådighedsbetaling for den strøm, du bruger i selve installationen til dit VE-anlæg.
  • Abonnement for omkostninger til kundeforholdet.

De øgede udgifter er udelukkende udtryk for, at der ikke længere er rabat på netabonnement og nettarif. Produktion af el og distribution af el er to helt adskilte aktiviteter. Betalingen for din overskudsproduktion vil derfor fortsat blive afregnet, som du er vant til.

Elkunder med VE-anlæg, der er anmeldt inden 2013, har hidtil fået en rabat.

Denne rabat betyder, at man kun skal betale et almindeligt abonnement og nettarif for den del af forbruget, der overstiger VE-anlæggets produktion på årsbasis.

Energitilsynet har afvist, at denne rabat kan fortsætte.

Ja. Netselskaberne og Radius (tidligere DONG Energy Eldistribution) indførte i foråret 2011 en rabat, som blev varslet til kun at vare i to år, og Energitilsynet har afvist, at denne rabat kan fortsætte for kunder med små VE-anlæg. Uanset om man har solceller eller ej, er kravet til elnettets kapacitet det samme. Vi skal kunne levere strøm på alle tider af døgnet, året rundt. Også når trækket på elnettet er størst. Derfor er der ikke længere rabat.

Nej. Strømmen fra dit VE-anlæg påvirker ikke vores omkostninger til drift og vedligeholdelse af elnettet. Uanset om du har solceller eller ej, er kravet til kapaciteten i elnettet det samme.
Vi skal kunne levere strøm på alle tider af døgnet, året rundt. Også når trækket på elnettet er størst. Når strøm forbruges direkte i installationen til et VE-anlæg, reduceres tabet af strøm i nettet – og det bliver der taget højde for i rådighedsbetalingen.

Rådighedsbetaling dækker over de omkostninger, vi har, når du som kunde med et VE-anlæg skal kunne trække strøm fra elnettet på alle tidspunkter af døgnet.

Dit VE-anlæg producerer fx meget lidt strøm i løbet af vinteren, hvor trækket på elnettet er størst, og det skal der være kapacitet til at dække. Derfor skal der betales for, at kunder med VE-anlæg skal have rådighed til nettet – rådighedsbetaling.
Vi kender ikke det præcise forbrug af strøm i dit VE-anlæg, så vi kan ikke afregne den strøm, du bruger i selve installationen til dit VE-anlægs forbrug som en tarif pr. kWh. Derfor opkræver vi en fast årlig betaling, som vi baserer på et skøn.

For de største kunder er der krav om en produktionsmåler, og her kan vi derfor tarifere med en rådighedstarif. Denne tarif svarer til den almindelige nettarif fratrukket de besparelser, der er, ved at strømmen forbruges direkte i installationen.

Nej. Betalingen af PSO og afgifter er fastsat i lovgivningen og fortsætter som hidtil.
Indtil videre fortsætter afregningen af energi også, som du har været vant til.

Læs mere om retningslinjerne for nettoafregning af egenproducenter (PDF)