Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på dine spørgsmål om valget

Forbrugervalg 2018-2019
 • 1. Hvorfor skal vi vælge forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Radius Elnet A/S?
  Lov om Elforsyning (LBK nr. 1329 af 25. november 2013) siger i § 40, at mindst to medlemmer af en netvirksomheds bestyrelse skal vælges af forbrugerne i netvirksomhedens forsyningsområde. I Radius Elnet A/S er det besluttet, at der skal vælges tre forbrugerrepræsentanter hvert fjerde år. Du kan se de nuværende forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og den øvrige bestyrelse her
 • 2. Har der været valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen før?
  Ja, det har der. Senest i 2014 var der et tilsvarende valg til bestyrelsen i Radius Elnet A/S. (Dengang hed selskabet DONG Energy Eldistribution A/S.)
 • 3. Hvad er Radius Elnet A/S?
  Radius Elnet A/S er det selskab, der efter elforsyningsloven har bevilling til at drive netvirksomhed i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. Selskabet ejer, driver og vedligeholder det elnet, som forsyner ca. 1 million privatkunder og virksomheder. Radius Elnet A/S er desuden ansvarlig for opkrævningen af en række afgifter til staten.

  Radius Elnet A/S har følgende ledelse:
  Bestyrelsesformand: Knud Pedersen
  Direktion: Jens Fossar Madsen

  Radius Elnet A/S er ejet af Ørsted Sales & Distribution A/S, som er ejet af Ørsted A/S.
 • 4. Får forbrugerne indflydelse på Ørsteds øvrige aktiviteter gennem valget herunder frasalg af Ørsteds aktiver?
  Nej. Forbrugerrepræsentanterne vælges ind i Radius Elnet A/S’ bestyrelse. Radius Elnet A/S’ bestyrelse drøfter ikke Ørsted-koncernens øvrige aktiviteter.
 • 5. hvilke opgaver har bestyrelsen?
  Bestyrelsen medvirker til at sikre, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt selskabets vedtægter. Herunder bliver bestyrelsen involveret i det kundefokus Radius har og i den løbende kommunikation med kunderne.
 • 6. Hvor stor er arbejdsbyrden for bestyrelsesmedlemmer?
  Som bestyrelsesmedlem skal man deltage i ca. fire møder årligt og i de beslutninger, der træffes. Hertil kommer den nødvendige forberedelse, herunder løbende at holde sig ajour med forhold, der har betydning for selskabet.
 • 7. Har forbrugernes repræsentanter i Radius Elnet A/S’ bestyrelse ligeså meget at skulle have sagt som de øvrige bestyrelsesmedlemmer?
  Ja. Forbrugerrepræsentanterne indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • 8. Har de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer samme pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer såsom tavshedspligt, strafansvar o.lign.?
  Ja. Forbrugerrepræsentanterne er underlagt de samme krav og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • 9. Hvordan foregår valget?
  Valget foregår elektronisk her på hjemmesiden. Den statsautoriserede revisor, Deloitte, er ansvarlig for at kontrollere, at valget sker i overensstemmelse med valgregulativet.
 • 10. Hvem kan stemme?
  Alle husstande og virksomheder, hvor Radius Elnet A/S har opsat en elmåler (selvstændigt aftagenummer), kan stemme. Man har én stemme pr. aftagenummer.
 • 11. Hvem kan stille op til valget?

  Alle, der har stemmeret, kan stille op til valget. Dog kan personer, der direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af en elproduktions- eller elhandelsvirksomhed inden for Ørsted-koncernen, ikke stille op til valget.

  For virksomheder, institutioner og lignende skal den person, der stiller op, være ansat i virksomheden og udpeget af de tegningsberettigede.

 • 12. Hvordan stiller man op?
  Kandidater skal melde deres kandidatur senest den 4. december 2018 kl. 12 via formularen her på hjemmesiden.

  Når man stiller op, skal man samtidig oplyse sit aftagenummer, som kan findes på elregningen, Betalingsservice-oversigten
   eller dit seneste aflæsningsbrev.
 • 13. Hvordan stemmer man?

  Afstemningen foregik elektronisk her på hjemmesiden.

 • 14. Hvorfor skal man oplyse sit aftagenummer?
  Aftagenummeret er entydigt og sikrer, at det kun er kunder hos Radius Elnet, der kan stemme til forbrugervalget. Det sikrer samtidig, at der kun bliver afgivet én stemme pr. kunde, pr. leveringssted.
 • 15. Kan I garantere, at afstemningen er hemmelig?
  Valget foregik elektronisk her på hjemmesiden. Den statsautoriserede revisor, Deloitte, er ansvarlig for at kontrollere, at valget sker i overensstemmelse med valgregulativet.
 • 16. Hvordan sikrer I et korrekt og neutralt valg?
  For at valget håndteres korrekt og neutralt er der fra starten fastlagt og offentliggjort en samlet valgprocedure. Under valghandlingen, som går fra valgets første offentliggørelse til offentliggørelsen af valgresultatet i uge 9 i 2019, gives der derfor ikke oplysninger om antal henvendelser om valget, antal udleverede stemmesedler mv. Årsagen er, at sådanne oplysninger ville kunne påvirke valgresultatet.
 • 17. Hvor mange kan stemme?
  De stemmeberettigede svarer til det antal kunder, der aftager el i Radius Elnets forsyningsområde - ca. 1 million privatkunder og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland.
 • 18. Kan man genopstille som forbrugerrepræsentant?
  Ja, man kan godt blive genvalgt.
 • 19. Hvorfor får forbrugerne ikke bare en stemmeseddel?

  Valget afholdes elektronisk, fordi det typisk er den måde, hvorpå man afholder denne type valg.

 • 20. Jeg har fået en e-mail med opfordring til at stemme, hvordan kan det være?

  Vi har sendt e-mails med opfordring til at stemme til de kunder, som har registreret deres e-mailadresse hos os. Hvis man ikke har fået en e-mail, er det fordi, at vi ikke har en e-mailadresse på den pågældende kunde.