Persondatapolitik

Radius Elnet A/S (Radius) indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger indsamlet via www.radiuselnet.dk, herunder ved brug af selvbetjeningsfunktioner. Hvis du er kunde hos Radius, indsamler, behandler og opbevarer selskabet endvidere personoplysninger om dig som led i den løbende administration af kundeforholdet.

Personoplysningerne kan blandt andet omfatte: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr-nr., forbrugssted og evt. erhverv knyttet hertil, forbrug (historisk, forventet og aflæst), tilslutningsstatus, betalingsforhold og oplysninger om elinstallationer og elanlæg på din ejendom, bestilling af varer eller tjenesteydelser, meddelelser fra dig, log-in information, information om din IP-adresse mv.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at yde dig den bedste service, administrere vores website, levere varer og tjenesteydelser, foretage måleraflæsning og til brug for afregning af forbrug, energiplanlægning og statistiske formål. Hvis du har valgt at modtage information fra os eller at deltage i konkurrencer, anvender vi dine personoplysninger i overensstemmelse med din tilladelse.

Radius kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter, herunder elleverandører og Energinet.dk, hvis det er nødvendigt for at imødekomme din anmodning eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf. Radius videregiver i overensstemmelse med gældende regler oplysninger om sine kunders navn, adresse, tilslutningsstatus og forbrug mv. til Data Hubben, som videreformidler oplysningerne til kundens elleverandør. Data Hubben er en IT-platform, der ejes og drives af Energinet.dk.
Du har altid mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og anmode om at få oplysningerne berigtiget eller slettet i henhold til reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Ønsker du at kontakte os vedrørende dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til Kundesupport@radiuselnet.dk eller ringe til kundesupport på 70 26 90 00. Radius kan kræve et gebyr for at give et skriftligt svar.

Radius opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til formålene beskrevet ovenfor. Du kan læse mere om Radius’ behandling af personoplysninger i punkt 1.8 i Radius’ bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet. 

Radius indsamler, behandler og opbevarer også personoplysninger ved brug af cookies. Du kan læse nærmere herom i vores cookie politik på forsiden.


Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er afgivet i god tro og er alene beregnet til almen orientering. Hverken Radius Elnet A/S (Radius) eller dets moderselskab eller andre koncernforbundne selskaber indestår på nogen måde for oplysningernes fuldstændighed eller nøjagtighed. Radius og dets moderselskab eller andre koncernforbundne selskaber kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til de på denne hjemmeside nævnte oplysninger, produkter eller ydelser.

Visse erklæringer på denne hjemmeside er udtryk for Radius’ ledelses opfattelse, såvel som ledelsens antagelser samt de oplysninger, der er tilgængelige for ledelsen, og disse erklæringer kan være fremadrettede. Sådanne fremadrettede erklæringer indebærer kendte og ukendte risici, usikkerhedsmomenter og andre vigtige faktorer, som kan betyde, at de faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra de fremtidige resultater, som de fremadrettede erklæringer direkte eller indirekte måtte give udtryk for.

Alle, der har til hensigt at gøre brug af Radius’ produkter eller ydelser, skal læse og følge samtlige instrukser, der følger med produktet eller ydelsen, og skal overholde alle gældende love og regler for brugen af produktet eller ydelsen.

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til international privatret. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.