Priser og betingelser

Se, hvad der skal betales for

Her finder du gebyrer og priser til dit arbejde som installatør ude hos kunden – samt tilslutningsbestemmelser og vilkår.

Nye priser for Tilslutningsbidrag

Radius ændrer priserne for tilslutningsbidrag pr. 1. maj 2021.

Se de kommende priser

Dansk Energi har revideret branche-modellen for betaling af tilslutningsbidrag, og Forsyningstilsynet har tilkendegivet, at modellen følger principperne i elforsyningsloven.

Vi gør opmærksom på, at der nu er kommet kategorier for store lejligheder og kolonihavehuse samt for erhvervskunder i kategori A.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2021.

Priser for tilslutning i byzoner ekskl. moms inkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner
pr. bolig1
14.450 18.063
Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig 11.450 14.312,50
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner3 9.550 11.937,50
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig 5.015  6.268,75
Enfasede installationer5  1.675  2.093,75
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A) 14.450 18.063
Tilslutningsbidrag i udatrikulerede offentlige områder Kontakt os
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse) ekskl. moms inkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A  1.075  1.343,75
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A  1.075  1.343,75
Tilslutningsbidrag i landzoner og i udatrikulerede offentlige områder Kontakt os
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettet Kontakt os
Overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomheden Kontakt os
Tilslutning med begrænset netadgang (kun store tilslutninger i 10-50 kV nettet) Kontakt os

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

Installationer, der ikke bliver anvendt som boliger

Lokaler, der bliver brugt til erhverv, kontorer, klubhuse, spejderhytter, ejendomsinstallationer, forsyning til belysning, pumpebrønd og lignende.

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

  • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV) se Tilslutningsbidrag
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius’ forsyningsnet.
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
  • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
  • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.
Tekniske gebyrer Pris kr. ekskl. moms Pris kr. inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030 1.288
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager 770 963
Rykker ved for sen betaling1,2 100 125
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490 1.863
Oprettelse af Mikro VE-anlæg 2.250 2.813
Forgæves kørsel (elinstallatør)1 720 900
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120 1.400
Midlertidig tilslutning i kabelskab 5.370 6.713
Midlertidig tilslutning i transformer 6.500 8.125
Montage i skab 3.280 4.100
Montage af PE-leder 1.850 2.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3 Gratis Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 1.685 2.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation4 3.300 4.125
Påvisning af overdraget stik3 Gratis Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik3 2.422 3.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3 697 871
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 1.685 2.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg4 3.300 4.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7 795 994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,7 1.100 1.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,6 1.685 2.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,6 3.300 4.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5 Gratis Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,5 3.300 4.125
Trinændring af transformer 9.950 12.438
Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure. Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius. Note 3: I hverdage 7-15. Note 4: Udenfor hverdage 7-15. Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før. Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle. Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.
StandardgebyrerPris kr./ekskl. momsPris kr./inkl. moms
Aflæsningsbesøg500625
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)18701.088
Genåbning650813
Genåbning uden for normal arbejdstid41.2701.588
Fjernbetjent afbrydelse1140175
Fjernbetjent genåbning140175
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid4330413
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted2.2102.763
Målerundersøgelse på stedet1.0701.338
Forgæves kørsel1,5720900
Kontrolbesøg pga. selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse8301.038
Fogedforretning, udkørende2Efter regningEfter regning
Opstart af fogedforretning3680850
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager1.0101.263
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler1.4901.863
Målerudskiftning på kundens foranledning61.2501.563

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for
henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.

Tilslutningsarbejde

Der skal altid betales for tilslutning i kabelskabe. Som installatør skal du oplyse, om du selv tilslutter stikablet – eller om det skal monteres af os. Hvis vi skal stå for monteringen, skal du fortælle os, hvem der skal betale for tilslutningen.

Tilslutningsbidrag

Vi opkræver et standardtilslutningsbidrag, som afhænger af boligformen (parcelhus/fritidshus, tæt/lav bebyggelse eller lejligheder). Leveringsomfanget for parcelhus er f.eks. 25 Ampere. Er der brug for yderligere leveringsomfang, skal der betales ekstra tilslutningsbidrag pr. Ampere (over 25 A) efter gældende priser.

For erhverv betales et grundbeløb for de første 25 Ampere og derefter betales pr. Ampere efter gældende tariffer.

Se tilslutningsbidrag (pdf)
Se tilslutningsbidrag fra tidligere år (pdf)

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelserne regulerer aftaleforholdet mellem dig som kunde og Radius Elnet A/S. De omfatter tilslutning til og distribution af el gennem vores elnet. Uanset hvilken elleverandør man vælger, vil man som elkunde i vores elnetområde (Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland) altid have os som netselskab.

Se Tilslutningsbestemmelserne (pdf)
Se Generelle vilkår for etablering og omlægning af forsyningsnet (pdf)