Gebyrer og tilslutningsbidrag

Når du har brug for at vide, hvad tingene koster

Selvom nettariffen dækker flere forskellige ting, er der også en række ydelser og gebyrer, der ikke er omfattet af tariffen. De skal betales særskilt, og du kan se dem herunder.
Standardgebyrer Pris kr./ekskl. moms Pris kr./inkl. moms
Aflæsningsbesøg 500 625
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)1 870 1.088
Genåbning 650 813
Genåbning uden for normal arbejdstid4 1.270 1.588
Fjernbetjent afbrydelse1 140 175
Fjernbetjent genåbning 140 175
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid4 330 413
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210 2.763
Målerundersøgelse på stedet 1.070 1.338
Forgæves kørsel1,5 720 900
Fogedforretning, udkørende2 Efter regning Efter regning
Opstart af fogedforretning2 680 850
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010 1.263
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490 1.863
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250 1.563
Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure. Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven. Note 4: Udenfor hverdage 7-15. Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.
Tekniske gebyrer Pris kr. ekskl. moms Pris kr. inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030 1.288
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager 770 963
Rykker ved for sen betaling1,2 100 125
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490 1.863
Oprettelse af Mikro VE-anlæg 2.250 2.813
Forgæves kørsel (elinstallatør)1 720 900
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120 1.400
Midlertidig tilslutning i kabelskab 5.370 6.713
Midlertidig tilslutning i transformer 6.500 8.125
Montage i skab 3.280 4.100
Montage af PE-leder 1.850 2.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3 Gratis Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 1.685 2.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation4 3.300 4.125
Påvisning af overdraget stik3 Gratis Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik3 2.422 3.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3 697 871
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 1.685 2.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg4 3.300 4.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7 795 994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,7 1.100 1.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,6 1.685 2.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,6 3.300 4.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5 Gratis Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,5 3.300 4.125
Trinændring af transformer 9.950 12.438
Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure. Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius. Note 3: I hverdage 7-15. Note 4: Udenfor hverdage 7-15. Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før. Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle. Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.

Nye priser for Tilslutningsbidrag

Radius ændrer priserne for tilslutningsbidrag pr. 1. april 2021. Se de kommende priser Dansk Energi har revideret branche-modellen for betaling af tilslutningsbidrag, og Forsyningstilsynet har tilkendegivet, at modellen følger principperne i elforsyningsloven. Radius har søgt om metodegodkendelse på brugen af modellen, og såfremt Forsyningstilsynet godkender metodeanmeldelsen inden d. 1. april vil de nye priser gælde fra denne dato. Vi gør opmærksom på, at der nu er kommet kategorier for store lejligheder og kolonihavehuse samt for erhvervskunder i kategori A.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2021.
Priser for tilslutning i byzoner ekskl. moms inkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner pr. bolig1 14.450 18.063
Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig 11.450 14.312,50
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner3 9.550 11.937,50
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig 5.015  6.268,75
Enfasede installationer5  1.675  2.093,75
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A) 14.450 18.063
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områder Kontakt os
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse) ekskl. moms inkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A  1.075  1.343,75
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A  1.075  1.343,75
Tilslutningsbidrag i landzoner og i umatrikulerede offentlige områder Kontakt os
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettet Kontakt os
Overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomheden Kontakt os
Tilslutning med begrænset netadgang (kun store tilslutninger i 10-50 kV nettet) Kontakt os

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager. Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

Installationer, der ikke bliver anvendt som boliger

Lokaler, der bliver brugt til erhverv, kontorer, klubhuse, spejderhytter, ejendomsinstallationer, forsyning til belysning, pumpebrønd og lignende.

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

  • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV) se Tilslutningsbidrag
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius’ forsyningsnet.
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
  • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
  • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.

Se tidligere gebyrer og bidrag

Standard gebyrer Pris kr./ekskl. moms Pris kr./inkl. moms
Aflæsningsbesøg 555 694
Rykker for manglende selvaflæsning 75 94
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)1 670 838
Genåbning 625 781
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.445 1.806
Fjernbetjent afbrydelse1 105 131
Fjernbetjent genåbning 105 131
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260 325
Genopsætning af nedtaget måler 790 988
Nedtagning af måler 700 875
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420 1.775
Målerundersøgelse på eksternt målerlaboratorium 1.990 2.488
Målertjek på stedet 785 981
Forgæves kørsel2 560 700
Fogedforretning opstart3 790 988
Fogedforretning, udkørende4 Efter regning Efter regning
Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure Note 2: Ved forgæves kørsel vedr. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid. Note 3: Må anvendes når fogedretten ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven. Note 4: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
Tekniske gebyrer Pris kr. ekskl. moms Pris kr. inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720 900
Nedlæggelse af målerinstallation 760 950
Rykker ved for sen betaling1,2 100 100
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385 1.731
Oprettelse af Mikro VE-anlæg 1.910 2.388
Midlertidig tilslutning (forsyning sætter måler op) 1.135 1.419
Midlertidig tilslutning i kabelskab 5.370 6.713
Midlertidig tilslutning i transformer 6.500 8.125
Montage i skab 3.280 4.100
Montage af PE-leder 1.850 2.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3 Gratis Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 1.685 2.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation4 3.300 4.125
Påvisning af overdraget stik3 Gratis Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik3 2.422 3.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3 697 871
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 1.685 2.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg4 3.300 4.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7 795 994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,7 1.100 1.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,6 1.685 2.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,6 3.300 4.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5 Gratis Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,5 3.300 4.125
Trinændring af transformer 9.950 12.438
Note 1: Gebyret er momsfrit. Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius. Note 3: I hverdage 7-15. Note 4: Udenfor hverdage 7-15. Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før. Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle. Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2020.
Priser for tilslutning i byzoner ekskl. moms inkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner pr. bolig1 14.800 18.500
Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig 11.750 14.688
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner3 9.750 12.188
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig 5.130 6.413
Enfasede installationer5 1.710 2.138
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A) 14.800 18.500
Ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6 13.125 16.406
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områder Kontakt os
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse) ekskl. moms inkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A 1.100 1.375
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A 1.100 1.375
Tillæg for større sikringer til ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6 525 656
Tilslutningsbidrag i landzoner og i umatrikulerede offentlige områder Kontakt os
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettet Kontakt os
Overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomheden Kontakt os
Tilslutning med begrænset netadgang (kun store tilslutninger i 10-50 kV nettet) Kontakt os

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager. Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

6Ladestandere til elbiler i det offentlige rum

Det offentlige rum er et matrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. indkøbscentre og parkeringshuse – og et umatrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. parkeringspladser langs offentlige veje. Priserne gælder for ladestandere under 50 kW. Ladestandere over 50 kW prissættes som ”Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)” for de første 25A og som ”erhverv” for de efterfølgende A. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW stopper ved udgangen af 2020. Der betales for mindst 25 A. Herefter til nærmeste sikringsstørrelse. I landzone gælder særlige regler. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

  • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV) se Tilslutningsbidrag
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius’ forsyningsnet.
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
  • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
  • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.
Undersøgelse om elbiler

Har du elbil?
Så vil vi gerne høre fra dig