Tilslutning med Begrænset Netadgang (BNA)

Vær opmærksom på, at informationen herunder er vejledende. En komplet beskrivelse af de nærmere betingelser vil altid fremgå af den konkrete nettilslutningsaftale, du indgår med Radius. Læs om, hvad en nettilslutningsaftale indeholder her.

Hvis din virksomhed fleksibelt kan tilpasse tidspunkt for og størrelse af jeres behov til elnettets kapacitet, kan tilslutning med begrænset netadgang (BNA) være attraktivt for jer i form af et reduceret tilslutningsbidrag.

Begrænset netadgang består i, at Radius Elnet dynamisk fastlægger leveringsomfanget til din virksomhed ud fra den aktuelle ledige kapacitet i elnettet. Du skal altså som kunde acceptere en reduceret mulighed for at aftage den ønskede maksimale effekt. Du bliver nettilsluttet på særlige vilkår, som supplerer og modificerer de normale tilslutningsbestemmelser. Konkret betyder det, at du betaler mindre i tilslutningsbidrag, end hvis din virksomhed tilsluttes på de almindelige vilkår, kaldet fuld netadgang (FNA).

Du kan læse mere om betingelserne for BNA i Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang hos Green Power Denmark og i fanerne herunder.

Når du vælger tilslutning på BNA-vilkår, får du adgang til den kapacitet, der er ledig i dit lokale elnet. Det betyder, at vi ikke udbygger elnettet svarende til dit behov, og du skal til enhver tid dele den eksisterende ledige kapacitet forholdsmæssigt med de andre kunder, som er tilsluttet på BNA-vilkår i dit lokale elnet.

Den ledige kapacitet i elnettet frem til dit tilslutningspunkt ændrer sig over døgnet, måneden og året. Derfor er det nødvendigt, at Radius Elnet har adgang til at begrænse dit aktuelle forbrug via fjernstyring. Begrænsningerne af dit forbrug kan gennemføres på ethvert tidspunkt, og derfor skal du fleksibelt kunne tilpasse dit forbrug i forhold til den kapacitet, Radius stiller til rådighed.

Dit forbrug vil kun blive begrænset i relation til den ledige kapacitet i Radius’ elnet. Din adgang til kapacitet i eltransmissionsnettet, som tilhører Energinet, bliver ikke påvirket af, at du er tilsluttet på BNA-vilkår.

Radius kan ikke garantere nogen form for ledig kapacitet i hverken størrelse eller tid, men giver dig og alle andre kunder tilsluttet på BNA-vilkår adgang til at dele den til enhver tid ledige kapacitet, samtidig med at den generelle forsyningssikkerhed i elnettet opretholdes.

Du kan altid bede om tilslutning med fuld netadgang (FNA) mod betaling af normalt tilslutningsbidrag. Det kan fx være, fordi du oplever begrænsninger, som går ud over den fleksibilitet, du har til rådighed. Du skal i det tilfælde indgå en ny nettilslutningsaftale, som kan medføre, at du må vente på, at Radius udbygger elnettet. I nogle tilfælde betyder skiftet til FNA, at dit tilslutningspunkt skal ændres, hvilket vil medføre omkostninger for dig i relation til de tilslutningsanlæg, du ejer.

Du kan kun vælge BNA, hvis du søger om tilslutning af et anlæg med en effektstørrelse, der berettiger til tilslutning på mindst 10 kV spændingsniveau.

Du kan blive tilsluttet med BNA, hvis din tilslutning er ny eller en udvidelse af et eksisterende tilslutningspunkt. Din tilslutning med BNA gælder for det anlæg, som har fleksibilitet, og som skal kunne reguleres af Radius Elnet ved begrænsninger i kapaciteten. Du kan godt have yderligere forbrug eller produktion i dit tilslutningspunkt, som er tilsluttet med fuld netadgang.

Du kan ikke ændre et eksisterende leveringsomfang eller indfødningsomfang til BNA. Du skal altid indgå en særskilt nettilslutningsaftale for BNA.

Du kan læse mere om betingelserne for BNA i Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang hos Green Power Denmark.

Processen for at anmode om nettilslutning med begrænset netadgang er den samme som for tilslutning med fuld netadgang.

Du skal via hjemmesiden anmode Radius om nettilslutning for dit nye anlæg med begrænset netadgang eller ved tilkøb af effekt med begrænset netadgang bag dit nuværende tilslutningspunkt, i det omfang det er muligt.

I anmodningen skal du oplyse, hvor dit anlæg er placeret, ejerforhold, kontaktoplysninger og anlæggets stamdata. Du bedes anvende Bilag 1 i standardvejledningen Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang hos Green Power Denmark.

I anmodningen skal du desuden oplyse dit præcise aktuelle behov for det anlæg, du ønsker at etablere. Det er afgørende for, at vi kan finde det optimale tilslutningspunkt og vurdere den aktuelle ledige kapacitet. Før underskrift af nettilslutningsaftalen kan du blive bedt om at dokumentere den nominelle effekt af dit planlagte anlæg, da effekten i kW er nøglen til fordeling af kapaciteten og ikke må ændres, efter nettilslutningsaftalen er indgået. Du kan ikke købe kapacitet med BNA til fremtidige behov. Et yderligere senere behov kræver en ny anmodning.

Radius vil oplyse dig om dit tilslutningspunkt og din kundekategori. Vi oplyser dig også om, hvilke begrænsninger der er i kapaciteten på baggrund af de forhold, vi kender til på det aktuelle tidspunkt, jf. vilkårene. Vi giver dig samtidig en tidshorisont for, hvornår vi tilstræber at tilslutte dig til nettet.

Vi anviser dit tilslutningspunkt

Du kan ikke nødvendigvis forvente at blive tilsluttet med begrænset netadgang for den ønskede effekt i de nærmest liggende tilslutningspunkter. Det skyldes, at en række krav skal være overholdt, før Radius kan anvise et tilslutningspunkt, der kan levere den ønskede maksimale effekt.

På baggrund af dine oplysninger vil Radius identificere det tilslutningspunkt, der bedst imødekommer dit oplyste effektbehov for anlægget med begrænset netadgang. Ændrer du på oplysningerne, vil det kræve en fornyet screening af tilslutningspunkt.

Forsyningstilsynet har også metodegodkendt tilslutning med BNA til eltransmissionsnettet, og Radius vurderer i samarbejde med Energinet, om store forbrugsanlæg skal tilsluttes direkte til eltransmissionsnettet. I det tilfælde vil Radius give dig besked om, at din henvendelse overdrages til Energinet for nettilslutning. Her kan du finde information om BNA hos Energinet (under punktet Nettarif).

Tekniske krav til dit anlæg

Du skal være opmærksom på, at der gælder samme tekniske krav til anlæg tilsluttet med begrænset netadgang, som gælder for alle andre anlæg, der er tilsluttet elnettet. Du kan finde mere om dette hos Green Power Denmark, der har udarbejdet vejledninger, som samler danske krav for nettilslutning af produktionsanlæg i eldistributionsnettet, og på Energinets side om regler for nettilslutning.

Efter den indledende screening for tilslutning afdækker vi i fællesskab de mere specifikke tekniske forhold. Vi vil også afklare den konkrete udformning af kommunikationen mellem dit anlæg og Radius samt den relevante signalliste, så du kan etablere dit anlæg og kommunikationsforbindelsen i overensstemmelse med det.

Dokumentation for overholdelse af de tekniske krav er en forudsætning for endelig nettilslutningstilladelse.

Nettilslutningsaftale – arbejdet kan gå i gang

Når tilslutningspunkt og teknisk afklaring er på plads, indgår du en endelig nettilslutningsaftale med begrænset netadgang. Når aftalen er på plads, kan det praktiske arbejde gå i gang.

Det er vigtigt, at du som elinstallatør udfylder og indsender en installationsblanket (ISB), så opsætning af afregningsmåling er på plads. Kunden skal desuden vælge elleverandør.

Du skal selv fremføre tilslutningskabel og afholde alle omkostninger frem til det anviste tilslutningspunkt, herunder lokal kontroludrustning, målertavle, interface til netselskabets fjernkontroludstyr og kommunikationskanaler.

Når du tilsluttes med BNA, bliver dit tilslutningsbidrag lavere, fordi du ikke betaler for kapacitet i det bagvedliggende elnet. I stedet skal du dække Radius’ omkostninger til sagsbehandling, etablering af nettilslutningen i det anviste tilslutningspunkt, etablering af kommunikation og signaludveksling samt anlæg til måling og afregning.

Din betaling giver ikke et egentligt leveringsomfang, som tilslutning med fuld netadgang gør, da din tilsluttede effekt ikke er garanteret som en fast levering, jf. de almindelige tilslutningsbestemmelser. Dit leveringsomfang med BNA kan uden varsel reduceres af netselskabet.

Som alle andre kunder betaler du efter tilslutning de til enhver tid gældende løbende betalinger til elnetselskab og Energinet, såsom abonnementsbetaling, nettarif, offentlige afgifter mv.

Bemærk, at hvis du har produktionsanlæg tilsluttet på BNA-vilkår i distributionsnettet, skal du også betale tilslutningsbidrag for elproducenter til Energinet efter gældende takster.

Se Radius Elnets tariffer her og Energinets aktuelle tariffer her.

Som ejer af anlægget tilsluttet med BNA bærer du den fulde økonomiske risiko ved begrænsninger på anlæggets drift som følge af begrænset ellevering, herunder eventuelle kontraktuelle forhold mellem dig og dine leverandører, forretningspartnere mv. samt eventuelle balanceansvarlige aktører.

Når de nødvendige anlæg, signaludvekslingen og etablering af måling til afregning af energien er udført og afprøvet, og al dokumentation er færdiggjort, kan dit anlæg tilkobles elnettet og nettilsluttes.

Driften af din tilslutning med BNA bliver håndteret som alle andre nettilslutninger. Du kan derfor forvente samme leveringssikkerhed på din fysiske nettilslutning som andre kunder i tilsvarende kundekategori – det vil sige, at hvis der er et generelt afbrud i dit lokale elnet, vil det ramme dig på samme måde som kunder, der er tilsluttet med fuld netadgang (FNA).

Derimod vil du som BNA-kunde opleve begrænsninger i den effekt, du har adgang til. Begrænsningerne vil ske uden varsel og kan omfatte 0-100 procent af den nominelle effekt for dit anlæg. Radius vil kun udkoble dit anlæg fuldstændig, hvis de fremsendte signaler ikke efterleves.

Som udgangspunkt kan du ikke forvente at få særlig besked om, hvor længe en begrænsning varer, eller hvad årsagen er. Aktuelle, uvarslede afbrud kan ses her. Så vidt muligt vil Radius tilstræbe at informere dig, hvis en begrænsning skyldes planlagte omlægninger i eldistributionsnettet.

Hvis en begrænsning i dit anlægs maksimale effekt bliver permanent, varsles det i overensstemmelse med vilkårene. En permanent begrænsning skal forstås som ’på ubestemt tid’. Din effekt kan efterfølgende blive sænket yderligere, øget eller fjernet, alt efter udviklingen i elnettets kapacitet og andre kunders forbrug og produktion. Du skal være opmærksom på, at din effekt ultimativt kan blive begrænset til 0 på ubestemt tid.

Du kan til enhver tid anmode om tilslutning med fuld netadgang på lige vilkår med alle andre kunder.

Dit driftsansvar

Du skal som driftsansvarlig virksomhed udpege en godkendt driftsansvarlig person, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg. Du indgår som driftsansvarlig virksomhed en sammenkoblingsaftale med Radius Elnet, der beskriver samarbejdet i ejer- og driftsgrænsefladen. Aftalen vil også beskrive, hvordan du som driftsansvarlig virksomhed varetager den løbende dialog om din nettilslutning med BNA med Radius.

Du kan læse mere om dine vilkår for nettilslutning i vores Tilslutningsbestemmelser og i Green Power Denmarks Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang.