Tilmelding af solcelleanlæg

Hvis man som privatkunde vil sætte solceller op og selv ønsker at bruge den el, anlægget producerer, er man underlagt reglerne for nettoafregning og tilmelding af anlægget. Herunder kan du se, hvordan processen for tilmelding og afregning forløber.
Processen trin for trin

Din kunde bør kontakte sin kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen af det påtænkte mikro VE-anlæg. Kunden skal ligeledes kontakte Energistyrelsen for at søge om tilsagn, hvis de ønsker at opnå timebaseret nettoafregning. Tilsagnet søges på baggrund af en betinget købsaftale. Først når kunden har modtaget tilsagnet fra Energistyrelsen, skal kunden kontakte en autoriseret elinstallatør eller en anden leverandør af solcelleanlægget, der skal registrere anlægget hos netselskabet. Ønsker kunden at være øjebliksafregnet, kræves der ikke et forudgående tilsagn fra Energistyrelsen, men anlæggene skal fortsat tilmeldes netvirksomheden inden etablering.

Som elinstallatør skal du indsende en ’Tilmelding af anlæg’ (ISB) til os og vedhæfte et udfyldt ‘Stamdataskema’ fra Energistyrelsens hjemmeside, samt et teknisk bilag fra Dansk Energis hjemmeside. Er der tilknyttet et batterianlæg, skal der ligeledes udfyldes den påkrævede dokumentation fra Energinet vedrørende batterianlæg. Dokumentationen skal vedhæftes installationsblanketten (ISB), inden du sender den til os. Bemærk, at ejer og bruger skal være den samme som den, der anmoder om nettoafregning, når anlægget er installeret. I stamdataskemaet skal det fremgå, hvilken nettoafregningsgruppe kunden ønsker at benytte.

Når det tilmeldte installationsarbejde er planlagt, skal du færdigmelde installationsblanketten via ISB, og vælge en tid til at få elmåleren opsat eller byttet. Du har pligt til at sørge for, at vi kan få adgang til måleren. Hvis der er tale om en eksisterende installation, hvor der allerede er registreret en fjernaflæst elmåler, vil denne bliver fjernaktiveret ved færdigmelding og elmåleren byttes ikke.

Elmålerne til VE-anlæg bliver fjernaflæst. Det er ikke muligt at hente måledata på Radius’ hjemmeside, men din kunde kan selv aflæse elmåleren, som har to tælleværker.

Når Radius har anvist installationsblanketten, modtager elinstallatøren en mail med anvisningstekst og GSRN-nummeret. Elinstallatøren skal videregive GSRN-nummeret til kunden. Kunden skal så anmode om endelig nettoafregning elektronisk hos Energistyrelsen ved hjælp af NemID. Radius sørger for at oprette anlægget i Energistyrelsens Stamdataregister. Når Energistyrelsen har behandlet anmodningen om nettoafregning, får kunden et brev med besked om, anmodningen er godkendt. Radius modtager løbende en liste over godkendte anlæg fra Energistyrelsen.

Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne og retningslinjerne på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.

Nettoafregningsordningen er timebaseret. Radius sender dagligt timedata til DataHub’en og evt. overskudsproduktion udbetales af Energistyrelsen eller kundens elleverandør til produktionen afhængig af den valgte nettoafregningsgruppe.