Tilmelding af solcelleanlæg

Hvis man som privatkunde vil sætte solceller op og selv ønsker at bruge den el, anlægget producerer, er man underlagt reglerne for nettoafregning og tilmelding af anlægget. Herunder kan du se, hvordan processen for tilmelding og afregning forløber.
Processen trin for trin

Din kunde bør kontakte sin kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen af det påtænkte mikro VE-anlæg. Kunden skal ligeledes kontakte Energistyrelsen for at søge om tilsagn, hvis de ønsker at opnå timebaseret nettoafregning. Tilsagnet søges på baggrund af en betinget købsaftale. Først når kunden har modtaget tilsagnet fra Energistyrelsen, skal kunden kontakte en autoriseret elinstallatør eller en anden leverandør af solcelleanlægget, der skal registrere anlægget hos netselskabet. Ønsker kunden at være øjebliksafregnet, kræves der ikke et forudgående tilsagn fra Energistyrelsen, men anlæggene skal fortsat tilmeldes netvirksomheden inden etablering.

Som elinstallatør skal du indsende en ’Tilmelding af anlæg’ (ISB) til os og vedhæfte et udfyldt ‘Stamdataskema’ fra Energistyrelsens hjemmeside, samt et teknisk bilag fra Dansk Energis hjemmeside. Er der tilknyttet et batterianlæg, skal der ligeledes udfyldes den påkrævede dokumentation fra Energinet vedrørende batterianlæg. Dokumentationen skal vedhæftes installationsblanketten (ISB), inden du sender den til os. Bemærk, at ejer og bruger skal være den samme som den, der anmoder om nettoafregning, når anlægget er installeret. I stamdataskemaet skal det fremgå, om det er timebaseret nettoafregning (gruppe 2) eller øjebliksafregning (gruppe 3), der søges om.

Elmåleren registrerer nettoforbruget “Fra Net” og nettoelproduktionen “Til Net”. Hvis kundens elforbrug er større end deres elproduktion, vil det blive registreret på tælleværket “Fra Net”.
Hvis elforbruget er mindre end elproduktionen, vil den overskydende produktion blive registreret på tælleværket “Til Net”. Du kan finde informationsfoldere om betjening af måleren, her.

Når Radius har anvist installationsblanketten, modtager elinstallatøren en mail med anvisningstekst og GSRN-nummeret. Elinstallatøren skal videregive GSRN-nummeret til kunden. Hvis kunden har søgt om tilsagn til timebaseret nettoafregning( gruppe 2), skal kunden anmode om endelig nettoafregning elektronisk hos Energistyrelsen ved hjælp af NemID. Radius sørger for at oprette anlægget i Energistyrelsens Stamdataregister. Når Energistyrelsen har behandlet anmodningen om nettoafregning, får kunden et brev med besked om, anmodningen er godkendt. Radius modtager løbende en liste over godkendte anlæg fra Energistyrelsen.

Hvis kunden ønsker øjebliksafregning (gruppe 3), skal Radius blot registrere anlægget i Energistyrelsens Stamdataregistret.

Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne og retningslinjerne på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.

Nettoafregningsordningen er timebaseret. Radius sender dagligt timedata til DataHub’en og evt. overskudsproduktion udbetales af Energistyrelsen eller kundens elleverandør til produktionen afhængig af den valgte nettoafregningsgruppe.