Tilslutningsbidrag for forbrug

Det skal du vide om betaling af tilslutningsbidrag for boliger

For alle boliger skal der betales et tilslutningsbidrag, når de tilsluttes elnettet. Tilslutningsbidraget fastsættes efter størrelsen på dit behov, og så længe dit behov er i samme størrelse, skal du ikke betale nyt tilslutningsbidrag på matriklen. Til gengæld betale et nyt tilslutningsbidrag, hvis dit behov ændrer sig, fx hvis du bygger nyt eller laver ændringer/opgraderinger af det eksisterende elektriske system i dit hjem. Gebyret dækker vores omkostninger til at integrere dit system i det større kollektive elnet og sikre en stabil forbindelse.

Tilslutningsbidrag gælder både for individuelle og fælles stikledninger, og det skal betales forud for etableringen eller udvidelsen af en eksisterende forsyning. Vi fastsætter dit tilslutningsbidrag ud fra din bestilling og i forhold til den belastning, du vil kunne tilføre nettet. Det er din elinstallatør, der foretager den endelige bestilling.

Du skal betale tilslutningsbidrag pr. boligenhed. Det gælder også ved kollektiv måling, hvor de enkelte boliger har bimålere – som f.eks. i en boligforening.

Du skal selv sørge for at etablere stikledninger og etablering af vejunderføring, hvis din installation er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til et eksisterende eller nyt kabelskab.

Vær opmærksom på, at standardtilslutningsbidragene kun gælder i byzone. Ved tilslutning til elnet uden for byzone – dvs. landzone, sommerhusområder og ikke-matrikulerede offentlige arealer (rastepladser og lign.) er tilslutningsbidragene højere, fordi der er tale om elnet, der ligger meget afsides og langt fra det eksisterende kollektive forsyningsnet.

Læs om vilkårene for vejunderføring og tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder i vores tilslutningsbestemmelser

I skemaet herunder kan du se de forskellige standardtilslutningsbidrag ved nye installationer og udvidelse af eksisterende installationer (230/400 V) til lavspændingsnettet i bymæssige områder:

BoligtypePris
Fritliggende parcel- eller fritidshus – 25 A
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen.
17.950 kr.
Rækkehus, kædehus, gårdhavehus eller dobbelthus – 25 A
Dækker boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
14.360 kr. pr. boligenhed
Lejlighed – 16 A
Dækker selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager; lejligheder i to etager; lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.
9.800 kr. pr. boligenhed
Lejlighed – 25 A
Dækker lejligheder med et stort elforbrug. Det kan være som følge af f.eks. varmepumpe eller ladestander, eller store, selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager.; lejligheder i to etager; lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.
13.540 kr. pr. boligenhed
Kolonihavehus – 16 A
Dækker bebyggelser beliggende på et havelod i byzone, omfattet af Lov om kolonihaver.
10.620 kr.
Ungdoms- ældre- eller plejebolig – 10 A
Dækker selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer indgår ikke i arealudmålingen.
5.510 kr. pr. boligenhed
Små 1- og 3-fasede installationer – max. 1.000 W
Dækker tilslutningsbidrag for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3-faset tilslutning, og hvor det er muligt at slutte til eksisterende forsyningsnet, f.eks. elhegn og antenneforstærkere. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.
1.240 kr.
Tillæg for større sikringer i boliger per ampere1.380 kr.

Det skal du vide om betaling af tilslutningsbidrag for erhverv og organisationer

Du skal betale et tilslutningsbidrag baseret på dit ønskede leveringsomfang. Du må gerne opsætte flere erhvervsmålere på samme stik, men hvis du øger stiksikringen og dermed leveringsomfanget, skal du betale ekstra tilslutningsbidrag.

For kunder, der er tilsluttet som B-høj og A-kunder, gælder det, at hvis vi skal etablere ny forsyning på din ejendom direkte fra en transformerstation, skal du også betale for omkostningerne til arbejdet med de nødvendige 10 kV kabler, vi skal føre fra transformerstationen til ejendommen. Hvis den samme stikledning skal forsyne både boliger og erhverv, skal der monteres en særskilt sikring til erhvervsinstallationen, svarende til det leveringsomfang, erhvervsinstallationen skal bruge. 

Vær opmærksom på, at standardtilslutningsbidragene kun gælder i byzone. Ved tilslutning til elnet uden for byzone – dvs. landzone, sommerhusområder og ikke-matrikulerede offentlige arealer (rastepladser og lign.) er tilslutningsbidragene højere, fordi der er tale om elnet, der ligger meget afsides og langt fra det eksisterende kollektive forsyningsnet.

Læs om vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder i vores tilslutningsbestemmelser

I skemaet herunder kan du se de forskellige standardtilslutningsbidrag ved nye installationer og udvidelse af eksisterende installationer i bymæssige områder:

Bemærk: For C-kunder, B lav-kunder og B høj-kunder gælder, at de første 25 ampere (25 A) koster en fast pris. Efterfølgende leveringsomfang bliver afregnet med en fast takst pr. ampere (A).

A = Ampere
MVA = Megavolt-ampere

LeveringsomfangPris i kr.
Første 25 ampere for C, B lav og B høj
Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin af enkelt ampere. Hvis der benyttes maksimalafbrydere, kan det ske i de trin, der er til rådighed på maksimalafbryderen.
17.950
Erhverv C1.380 pr. ekstra ampere (A)
Erhverv B lav1.330 pr. ekstra ampere (A)
Erhverv B høj1.2800 pr. ekstra ampere (A)
Erhverv A lav
Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.
1.250.000 pr. megavolt-ampere (MVA)
Erhverv A høj
Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.
680.000 pr. megavolt-ampere (MVA)