Privatlivspolitik

Vi håndterer dine oplysninger på en sikker måde

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det afgørende for os, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Vi har derfor udarbejdet denne Privatlivspolitik, hvor du kan læse om de forskellige typer af personoplysninger, og hvordan vi håndterer dem.

Vi modtager personoplysninger om dig, hvis du er kunde hos Radius Elnet A/S, bruger vores digitale tjenester eller besøger vores hjemmeside – eller hvis du gennem anden kontakt med Radius giver os dine personoplysninger.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed anvender som kontaktperson i forhold til Radius. Virksomheder, som anvender en kontaktperson i forhold til Radius, skal derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

Ud over Privatlivspolitikken gælder vores Cookie-politik, som ligger på vores hjemmeside.

Dit kundeforhold hos os

Du er automatisk kunde hos os, hvis du bor i det område, hvor Radius transporterer strøm. Og det gælder, uanset hvilken elleverandør du køber strøm hos. Radius’ netområde dækker 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Vores primære opgave er at transportere den strøm, du køber hos din elleverandør, frem til din bolig eller virksomhed i vores netområde.
Aftalen med Radius indgås automatisk, når du bor i vores forsyningsområde. Du kan finde de generelle tilslutningsbestemmelser på vores hjemmeside radiuselnet.dk.
Tilslutningsbestemmelserne er din aftale med Radius.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Radius Elnet A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
Telefon: 70 20 56 16
E-mail: persondata@radiuselnet.dk
Cvr-nr. 2991 5458

2. Kategorier af personoplysninger

Hos Radius indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi behandler:

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fax-nummer, ip-adresse, underskrift, dit kundenummer, fuldmagtsforhold og i særlige tilfælde dit cpr-nummer.
 • Tekniske oplysninger: leveringspunkt, aftagenummer, afgiftsforhold, tilslutningsobjekt, kundekategori, installationsinformation, målernummer, målerudstyr, elanlæg og større elektriske apparater, tariftype og ejerskab af stikledning.
 • Forbrugs- og leveringsoplysninger (elforbrug, tællerstand, aflæsninger), oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser, kreditvurdering, betalingsoplysninger, priser og gebyrer.
 • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (fx browsere, operativsystemer og hvilket indhold, som du ser mv.).
 • Telefonsamtaler samt korrespondance med kundeservice.
 • Optagelse af telefonsamtaler til dokumentation og uddannelsesformål.
 • Særligt for enkeltmandsvirksomheder: cvr-nummer, selskabsnavn og EAN-nummer (ved enkeltmandsvirksomheder forstås virksomheder, hvortil der er tilknyttet et personligt hæftelsesansvar).
 • Særligt for professionelle elinstallatører mv.: Autorisationsnummer, cvr-nummer, selskabsnavn, kontaktperson og medarbejder-id.

Vi behandler i særlige situationer følsomme og semifølsomme personoplysninger:
Følsomme oplysninger er bl.a. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt helbredsoplysninger. Personoplysninger vedrørende straffedomme og strafbare forhold anses efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger.

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig og opfordrer til, at du ikke fremsender eller på anden måde videregiver sådanne oplysninger til os. Det kan dog i særlige situationer forekomme, at vi behandler helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold eksempelvis ved opsætning af målere eller ved afbrydelse af elforsyningen – se punkt 5.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:

 • Offentlige myndigheder og det statsejede selskab Energinet
 • Elleverandører, herunder fra Energinets Datahub (eksempelvis navn, adresse og e-mail)
 • Offentligt tilgængelige kilder (eksempelvis telefonnummer)
 • Medlemmer af din husstand (eksempelvis hvis de kontakter os om jeres elforsyning)
 • Kreditoplysningsbureauer (kun i særlige tilfælde)
 • Professionelle elinstallatører mv. (eksempelvis i forbindelse med etablering af ny forsyning hos dig)
 • Boligselskaber og andre udlejere (eksempelvis om elmålere).

4. Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive personoplysninger om andre personer, som er omfattet af din husstand. Det kan fx være, hvis du ikke selv er tilmeldt som kunde hos os, men kontakter os om strømsvigt eller tekniske spørgsmål. Hvis du afgiver personoplysninger om andre i din husstand, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne Privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

5. Vores formål med behandling af personoplysninger samt behandlingsgrundlag

Vi anvender personoplysninger for at kunne levere en sikker, effektiv og pålidelig forsyning af strøm til alle forbrugere i vores netområde. I skemaet herunder kan du læse om vores formål med at behandle dine personoplysninger samt om behandlingsgrundlaget.

Formål Eksempler Behandlingsgrundlag

1. Administration af kundeforhold

Når du er kunde hos Radius, behandler vi dine oplysninger til brug for administration af vores aftale med dig, herunder for at:

 • sikre, at der leveres strøm til din adresse.
 • sikre, at vi modtager korrekte oplysninger om dit elforbrug og din installation.
 • identificere dig, når du kontakter os.
 • opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af lovgivningen eller din aftale med Radius (Tilslutningsbestemmelserne på Radius’ hjemmeside).

Eksempel: Registrering og behandling af kontaktoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, når du flytter til vores bevillingsområde og dermed automatisk indgår i et aftaleforhold med os. For at sikre overholdelsen af denne aftale registrerer og behandler vi en række oplysninger (eksempelvis navn og adresse) for at sikre entydig identifikation og kontaktmulighed til dig.

Hjemmel:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra c.

2. Overholdelse af forpligtelser i forhold til energimarkedet

Vi er bl.a. forpligtede til at indsamle og overføre en række oplysninger om dit elforbrug og dit leveringsomfang til det centrale register for elkunder i Danmark (Datahub). Forpligtelsen gælder for alle netselskaber på det danske marked, og den følger af elforsyningsloven og det statsejede selskab Energinets markedsforskrifter, der er udstedt på baggrund af elforsyningsloven.

Eksempel: Måling af elforbrug

Vi indsamler og videresender målinger af dit elforbrug til Energinets Datahub. Formålet med dette er at sikre en korrekt afregning af dit elforbrug fra din elleverandør.

Eksempel: Regnskabsmæssig behandling af forbrugsoplysninger

I henhold til elforsyningsloven og bogføringsloven er vi forpligtede til at opbevare og behandle en række regnskabsmæssige oplysninger relateret til vores kunders elforbrug.

Hjemmel:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2.1. Særligt om afbrydelser af elforsyningen

Vi har pligt til at afbryde elforsyningen til konkrete kunder, hvis kundens elleverandør anmoder om dette på baggrund af reglerne i elforsyningsloven. For at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser (fx for at sikre at du og din husstand og vores ansatte ikke kommer til skade) kan der i den situation være et særligt behov for at behandle følsomme og semifølsomme oplysninger om dig (fx helbredsoplysninger i forbindelse med alderdomssvækkelse og hjælpeløs adfærd eller oplysninger om strafbare forhold). Det vil særligt være tilfældet, hvis vi er nødsaget til at inddrage kommunen eller politiet.

Hvis vi ikke kan afbryde elforsyningen, skal vi underrette elleverandøren, som har anmodet om afbrydelsen, om årsagen.
Vi har ret til at afbryde elforsyningen, fx hvis forhold hos kunden medfører væsentlig fare for personer og bygninger.

Eksempel: Afbrydelse af forsyningen

Hvis vi i forbindelse med en afbrydelse bliver opmærksomme på, at du eller andre i din husstand virker alderdomssvækket, og afbrydelsen vil udgøre en fare for dig eller andre, kan det blive registreret. Hvis en kunde udviser en truende adfærd på sin ejendom i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen, kan det blive registreret for at beskytte vores ansattes sikkerhed.

Hjemmel:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og d, artikel 9, stk. 2, litra c og artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven.

2.2. Særligt om tyveri af strøm

I sager om tyveri af strøm behandles personoplysninger med henblik på at fastlægge retskrav over for de involverede parter.

Eksempel: Tyveri af strøm

I sager om tyveri af strøm er det ofte nødvendigt at inddrage politiet, advokat og at anlægge sag ved domstolene.

Hjemmel:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven.Vores legitime interesser er at stoppe tyveriet og forfølge vores retskrav.

3. Sikker og effektiv drift af elnettet

Vi behandler en række personoplysninger relateret til tekniske forhold med henblik på at sikre forsyningssikkerhed og tilstrækkelig kapacitet gennem planlægning, drift og vedligeholdelse af distributionsnettet i det område, vi har bevilling til at drive netvirksomhed i.

Vi behandler også oplysninger om autoriserede elinstallatører, som udfører arbejde på elinstallationer og elanlæg i Radius’ forsyningsområde af hensyn til bl.a. personsikkerhed og forsyningssikkerhed.

I særlige tilfælde kan vi i driften af elnettet behandle følsomme oplysninger, fx i forbindelse med opsætning af nye elmålere.

Eksempel: Opsætning af elmåler

Vi opsætter fjernaflæste elmålere hos kunderne som led i driften af elnettet og på baggrund af krav i lovgivningen. Hvis det er nødvendigt for at beskytte dig eller en anden person i din husstands vitale interesser, kan vi i forbindelse med opsætning af elmålere behandle følsomme oplysninger om dig. Dette kan ske, hvis du i forbindelse med eller forud for opsætningen videregiver helbredsmæssige oplysninger om dig til os, som kan have relevans for opsætningen af elmåleren. Vi behandler disse oplysninger af hensyn til dig med henblik på at dokumentere et eventuelt behov for alternativ opsætning eller lignende.

Eksempel: Information om strømafbrud

Vi informerer dig så vidt muligt på forhånd om strømafbrud ved planlagte arbejder på distributionsnettet. På Radius’ hjemmeside kan du tilmelde dig en service om information om strømafbrud.

Hjemmel: Drift af elnettet

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Hjemmel: Opsætning af elmåler

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra d, og artikel 9, stk. 2, litra c.

4. Valg af forbrugerrepræsentanter til vores bestyrelse

I henhold til elforsyningsloven skal netselskabets forbrugere vælge et antal repræsentanter til selskabets bestyrelse. Dette skal ske, så hver forbruger sikres lige indflydelse uanset elforbrug. For at sikre dette behandles personoplysninger i forbindelse med afholdelsen af valget, herunder om kandidater til bestyrelsen.

Eksempel: Stemmeoptælling ved forbrugervalg

I forbindelse med afholdelsen af valg af forbrugerrepræsentanter til vores bestyrelse behandler vi personoplysninger om forbrugere, der stemmer ved valget, for at sikre korrekt optælling af stemmer til valget.

Hjemmel:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

5. Statistiske eller videnskabelige forhold og tilsyn

Myndigheder (fx Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen) har ret til at få udleveret nødvendige oplysninger fra os til brug for udarbejdelse af statistik og tilsyn efter lovgivningen (fx elforsyningsloven og elsikkerhedsloven).
Oplysninger om elforbrug kan være nødvendige for bl.a. universiteters forskningsprojekter.

Eksempel: Videregivelse af oplysninger til Danmarks Statistik

Oplysninger om kunder kan, inden for rammerne af lovgivningen, videregives til Danmarks Statistik til statistiske formål.

Hjemmel: Statistik og tilsyn

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Hjemmel: Videnskabelige forhold

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesser er at bidrage til gennemførsel af forskning på energiområdet.

6. Administration og forbedring af vores digitale tjenester mm.

Vi registrerer antal besøg på Radiuselnet.dk, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilke sider de ser på. Registreringerne indeholder personoplysninger, herunder benytter vi kortvarigt din IP-adresse, hvorefter rapporteringen sker anonymt ud fra et registreret unikt ID. Vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.
Vi laver også løbende kundetilfredshedsundersøgelser på telefon, ligesom vi optager telefonsamtaler med dig til dokumentation og uddannelse af vores medarbejdere.

Eksempel: Forbedring af digitale tjenester

Når du bruger vores digitale tjenester (fx vores hjemmeside), behandler vi personoplysninger om dig, herunder kortvarigt din IP-adresse. (fx til Google Analytics) med henblik på at forbedre disse tjenester. På den måde kan vi tilbyde vores besøgende funktionelle og relevante digitale tjenester, der løbende udvikler sig i takt med brugernes behov.

Eksempel: Du har været i kontakt med vores kundeservice

Du har ringet til vores kundeservice med spørgsmål om strømafbrud. Efterfølgende vil du blive ringet op og bedt om at svare på nogle spørgsmål om den service, du har modtaget.

Hjemmel:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.

Vores legitime interesser er, at:

 • forbedre kundeoplevelsen
 • udvikle og forbedre vores digitale tjenester og kundeservice
 • uddanne vores medarbejdere.

7. Administration af sociale medier

Vi behandler personoplysninger om dig, når du kommunikerer med os via sociale medier som Facebook og Twitter, fx ved at lave opslag, kommentere eller sende os en besked. Opslag, beskeder mm. kan indeholde personoplysninger, og vi behandler disse for at svare på din henvendelse og for at kunne stille siden til rådighed.

Eksempel: Du skriver til os på Facebook
Du sender os en besked via Facebook om et opslag vi har lavet. Vi besvarer din henvendelse via Facebook.

Hjemmel:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesser er at synliggøre Radius og levere en god kundeservice.

 

Hvis vi bruger dine personoplysninger til et andet formål end dem, vi har beskrevet ovenfor, vil vi – hvis det følger af persondatalovgivningen – give dig besked om det nye formål, inden vi påbegynder behandlingen.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Radius videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).
 • Selskaber, der er koncernforbundet med Radius (oplysninger videregives kun i overensstemmelse med elforsyningslovens regler om den funktionelle adskillelse af netselskabet fra øvrige koncernaktiviteter).
 • Aktører inden for energibranchen (fx elleverandører), hvis det er nødvendigt for behandling af dine henvendelser eller ligger inden for rammer af lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf.
 • Offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner og det statsejede Energinet.

7. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Nogle af vores serviceleverandører af it-ydelser er etableret uden for EU/EØS. Det kan derfor forekomme, at de personoplysninger, som vi indsamler om dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS.

Sådanne overførsler til tredjelande vil ske på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag:

 • Nogle lande er af EU-Kommissionen vurderet som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger.
 • Andre lande er ikke af EU-kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er de fornødne garantier ved brug af standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande, som publiceret af EU-Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt ved at kontakte os på persondata@radiuselnet.dk.

Du har mulighed for at få oplysning om eller eventuelt kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS ved at kontakte os på persondata@radiuselnet.dk.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 5 ovenfor og/eller påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger på sikker vis. Nedenfor har vi angivet mere konkrete sletteregler og kriterier, som vi bruger til at fastsætte vores opbevaringsperiode.

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til tre år og tre måneder efter, du er stoppet som kunde, men nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tidsrum. Det gælder:

 • Oplysninger omfattet af bogføringsloven (fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende, som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring). Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i fem år fra udløb af regnskabsåret.
 • Oplysninger om digital adfærd (din adfærd på vores hjemmeside og ved brug af vores digitale tjenester – fx fra cookies og kortvarig brug af ip-adresser). Cookies sletter sig selv efter en vis periode, som er individuel for de enkelte cookies, og de fornyes efter hvert besøg.
 • Oplysninger på vores sider på sociale medier. Vi opbevarer personoplysninger på vores sider, herunder opslag og kommentarer, i op til 5 år fra registreringsåret. Beskeder opbevarer vi i op til 6 måneder efter registrering.
 • Oplysninger fra optagede telefonsamtaler. Vi opbevarer personoplysningerne i op til seks måneder efter optagelse.
 • Oplysninger fra deltagelse i kundetilfredshedsundersøgelser. Vi opbevarer personoplysningerne i op til seks måneder efter deltagelse.
 • Oplysninger om dit elforbrug. Vi opbevarer forbrugsoplysninger, fordi vi har behov for disse oplysninger for at kunne levere en sikker, effektiv og pålidelig forsyning af strøm til alle vores kunder, og fordi elforsyningsloven stiller krav om opbevaring. Vi vurderer minimum hvert år, om der er oplysninger der skal slettes, fordi oplysningerne ikke længere er relevante.
 • Oplysninger om tekniske anlæg forbundet med transporten af strøm til din adresse og målingen af dit elforbrug (bl.a. elmåler og stikledning). Vi opbevarer disse oplysninger, så længe der forbruges strøm på adressen.
 • Oplysninger fra valg af forbrugerrepræsentanter til vores bestyrelse (fx om opstillede kandidater). Vi opbevarer personoplysningerne i op til seks måneder efter afholdelsen af valget.

Hvis vi skønner, at det er nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det gælder, hvis der opstår tvister med kunder, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

9. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig.

Som kunde hos Radius er det obligatorisk:

 • at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn og adresse mv.
 • at vi har en række oplysninger om tekniske forhold relateret til din elinstallation
 • at vi har en række oplysninger om dit elforbrug mv.

Hvis vi ikke modtager disse oplysninger fra dig og ikke kan indsamle dem på anden vis, kan vi i henhold til elforsyningsloven ikke opretholde forsyningen til den ejendom, du bebor.

Som professionel elinstallatør er det obligatorisk:

 • at vi har oplysninger relateret til din autorisation
 • at vi har dine kontaktoplysninger, herunder cvr-nummer.

Hvis vi ikke modtager disse oplysninger fra dig og ikke kan indsamle dem på anden vis, kan vi af hensyn til person- og anlægssikkerhed ikke tillade oprettelsen af nye elinstallationer eller ændringer af eksisterende elinstallationer, som indgår i distributionsnettet.

10. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

11. Klage

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via persondata@radiuselnet.dk eller på telefon 70 20 56 16. Vi bestræber os på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

12. Relevante links og hjemmesider

Radius er en blandt flere aktører på forsyningsområdet. Du kan læse mere om de forskellige aktørers roller på Energinets hjemmeside.

eloverblik.dk kan du se oplysninger om dit elforbrug. For at logge på skal du bruge NemID samt MålepunktsID og Webaccesskode, som du kan få fra din elleverandør.

13. Ændringer og opdateringer

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på radiuselnet.dk eller via e-mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret november 2020.