Tilslutningsbidrag

Alle borgere, virksomheder og organisationer har ret til at blive sluttet til det kollektive elnet på et niveau, der matcher deres behov.

Til gengæld koster det et gebyr – et såkaldt tilslutningsbidrag – der dækker elnetselskabets omkostninger til at integrere den nye forsyning og sikre en stabil og pålidelig drift. Tilslutningsbidragets størrelse afhænger af det ønskede leveringsomfang og af den pågældende tilslutnings spændingsniveau.

Har du eller din virksomhed et produktionsanlæg (fx solceller eller vindmølle), der skal sluttes til elnettet, skal du også betale et tilslutningsbidrag. Ved produktion kan vi nemlig være nødt til at udbygge eller forstærke elnettet for at kunne håndtere den strøm, dit anlæg føder ind i systemet.

Hvis du er en mindre forbrugskunde, tilsluttet som C- eller B-lav, er du fritaget for betaling af tilslutningsbidrag op til 50 W (72,5 ampere), fordi din egenproduktion ikke belaster elnettet mere, end hvad din eksisterende tilslutning kan klare.

Her kan du finde priserne fordelt på de forskellige typer af leverings- og produktionsomfang.

Hvilke tilslutningsbidrag vil du vide mere om?

Tilslutning med begrænset netadgang i 10-50 kV-nettet

Er du ny eller eksisterende kunde med behov for nyt leveringsomfang, kan du blive tilsluttet med begrænset netadgang i 10-50 kV-nettene. Ved begrænset netadgang skal du acceptere en reduceret forsyningssikkerhed mod til gengæld at betale mindre for tilslutningen end det tilslutningsbidrag, som er gældende på de almindelige vilkår.

Vilkårene følger branchens fælles standardbetingelser.

Se historiske priser

Boliger

Tilslutningsbidrag ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 V) til lavspændingsnettet i bymæssige områder. Se vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder under ”generelt”.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Parcel-/fritidshuse1) med 25 A16.400,0020.500,00
Rækkehuse 2) med 25 A13.150,0016.437,50
Stor lejlighed3) med 25 A12.380,0015.475,00
Standardlejlighed4) med 16 A8.950,0011.187,50
Ungdoms-, ældre- og plejebolig5) med 10 A5.050,006.312,50
Kolonihavehuse6) med 16 A9.710,0012.137,50
Små 1- og 3-fasede installationer7) med max 1000 W1.140,001.425,00
Tillæg for større sikringer i boliger per ampere1.270,001.587,50

Parcelhuse og fritidshuse med 25 A
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse med 25 A
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Store Lejligheder med 25 A
Selvstændige lejligheder med i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv. Kategorien er tiltænkt lejligheder, der har et stort elforbrug som følge af f.eks. varmepumpe eller ladestander.

4Standardlejligheder med 16 A
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

5Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2) med 10 A
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

6Kolonihavehuse med 16 A
Bebyggelser beliggende på et havelod i byzone omfattet af Lov om kolonihaver.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Erhverv

Erhvervskunder betaler tilslutningsbidrag i forhold til deres ønskede behov for leveringsomfang.

For kategorierne for C, Blav og Bhøj betales der samme pris som for parcelhuse for de første 25 A. Efterfølgende leveringsomfang betales med tabellens pris.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Første 25 A for C, Blav og Bhøj           16.400 kr.           20.500,00 kr.
Erhverv C1.270 kr./A             1.587,50 kr./A
Erhverv Blav1.210 kr./A             1.512,50 kr./A
Erhverv Bhøj1.170 kr./A             1.462,50 kr./A
Erhverv Alav1.140.000 kr./MVA      1.425.000,00 kr./MVA
Erhverv Ahøj630.000 kr./MVA         787.500,00 kr./MVA
Belastninger der stiller særlige krav til forsyningsnettet 8)762 kr./A                952,50 kr./A

8Ved forsyning af installationer, der stiller ekstraordinære krav til nettet (f.eks. krav om høj kortslutningseffekt), opkræves et ekstra tilslutningsbidrag.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser. Hvis der benyttes maksimalafbrydere, kan det ske i de trin, der er til rådighed på maksimalafbryderen.

Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Produktion

Gældende pr. 1. januar 2023

Der skal betales et tilslutningsbidrag for udvidelse af bestående produktionsinstallationer og helt nye produktionsinstallationer. Tilslutningsbidraget er geografisk differentieret afhængig af om området er overvejende domineret af forbrug eller produktion. Geozonen bestemmes først i forbindelse med anvisning af tilslutningspunkt, hvilket baseres på en vurdering af den samfundsøkonomiske bedste løsning.

De nærmere vilkår for betaling for retten til indfødning af elektricitet fra installationer med produktionsanlæg afhænger af det spændingsniveau, som produktionsanlægget tilsluttes, samt om kunden er egenproducent. Mindre produktionsanlæg vil typisk blive tilsluttet i lavspændingsnettet, som overvejende er forbrugs-domineret, hvilket er afspejlet i vilkårene. Enhedspriserne er fastsat med brug af Green Power Denmarks model for producentbetaling.

Tilslutningsbidrag for produktionsanlæg er indført pr. 1. januar 2023. Regler og vilkår omkring tilslutningsbidraget sker i henhold til lovgivningen og er godkendt af Forsyningstilsynet.

Nedenfor ses prisskema for henholdsvis producenter og egenproducenter.

Producenter

Priserne vises eksklusiv moms.

Priser for tilslutning for producenter kr./ MVA

Rød Geozone

Gul Geozone

Grøn Geozone

A høj+

 80.000

 65.000

 55.000

A høj+ maskenet

 280.000

 175.000

 80.000

A høj

 585.000

 360.000

 155.000

A lav

 1.060.000

 590.000

 170.000

B høj

 1.695.000

 940.000

 270.000

B lav

2.060.000

1.085.000

215.000

C

170.000

170.000

170.000

For anlæg tilsluttet på B høj og A (mellem- og højspænding: 10-50 kV)

 • For tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller, omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, opkræves der udover tilslutningsbidrag betaling efter regning for råd- og tilbudsgivning. Det gælder også, selvom produktionsanlægget ikke tilsluttes
 • Der betales tilslutningsbidrag for retten til indfødning (indfødningsomfang) – uafhængigt af kundens forbrugs-leveringsomfang

 

Egenproducenter

Egenproducenter svarer i udgangspunktet standardtilslutningsbidrag for deres indfødningsomfang på lige vilkår med andre produktionsanlæg dog gælder en særlig standardrabat for egenproducenter. Herudover gælder nogle særlige vilkår for egenproducenter tilsluttet lavspændingsnettet på C og B lav.

 For anlæg tilsluttet på B høj og A (mellem- og højspænding: 10-50 kV)

 • For egenproducenter tilsluttet på B høj og A betales der tilslutningsbidrag for det ønskede indfødningsomfang, som det også er tilfældet for øvrige produktionsanlæg
 • Tilslutningsbidraget for egenproducenter justeres dog med en standardrabat, som skal kompensere for, at netselskabet har reducerede omkostninger til tilslutningsfelt for egenproducenter i disse kundegrupper. Rabatten beregnes ud fra det mindste af indfødningsomfanget eller forbrugsleveringsomfanget for egenproducenten (se tabel nedenfor)

For anlæg tilsluttet på C og B lav (lavspænding: 0,4 kV)

 • For egenproducenter tilsluttet lavspændingsnettet, får kunden uden beregning et indfødningsomfang svarende til leveringsomfanget, kunden har til forbrug
 • For egenproducenter med produktionsanlæg op til 50 kW (72,5 A) fås retten til indfødning altid uden beregning uanset hvilket leveringsomfang til forbrug, kunden måtte have
 • For produktionsanlæg over 50 kW, erhverves indfødningsomfang jf. skema nedenfor. Dog skal der kun svares tilslutningsbidrag for indfødningsomfang, der overstiger egenproducentens forbrugs-leveringsomfang. Såfremt forbrugs-leveringsomfanget udvides, så følger det købte ekstra indfødningsomfang med.

Priser for tilslutning for egenproducenter kr./ MVA

Rød Geozone

Gul Geozone

Grøn Geozone

Standardrabat for feltomkostninger kr./MVA

A høj+

 80.000

 65.000

 55.000

 50.000

A høj maskenet

 280.000

 175.000

 80.000

 50.000

A høj

 585.000

 360.000

 155.000

 95.000

A lav

 1.060.000

 590.000

 170.000

 65.000

B høj

 1.695.000

 940.000

 270.000

 90.000

B lav større end 50 kW

215.000

215.000

215.000

 

C større end 50 kW

170.000

170.000

170.000

 

Energinet

Energinet har pr. 1. januar 2023 indført tilslutningsbetalinger for produktionsanlæg tilsluttet i distributionsnettet for dækning af udgifter til Energinets transmissionsnet. Udover det tilslutningsbidrag som Radius opkræver, så vil nye produktionsinstallationer således blive opkrævet en betaling fra Energinet, når anlægget tilsluttes elnettet. De nærmere vilkår og priser for opkrævningen kan findes på Energinets hjemmeside herunder

faktaark-producentbetaling-distributionstilsluttede-anlæg.pdf (energinet.dk)

Betalingen til Energinet sker ud fra anlæggets størrelse målt ved den ønskede indfødningskapacitet. Betalingen gælder for alle produktionsanlæg uanset størrelse. Der opkræves dog ikke betaling fra egenproducenter tilsluttet under 10 kV-niveau (dvs. C- og B lav-kunder), når indfødningsomfanget ikke overstiger leveringsomfanget.              

Læs mere om tilslutning af produktionsanlæg hos Green Power Denmark

Se geozoner og læs mere om gældende regler for tilslutningsbidrag for produktion her.

Baggrund for ændringen

Som en del af Klimaaftalen fra sommeren 2020 blev det aftalt at afskaffe Udligningsordningen, som hidtil har finansieret omkostninger til tilslutning af vedvarende energiproduktion, og i stedet indføre af producentbetaling.

Derfor vil omkostninger til tilslutning, net-forstærkning, nettab og drift, som tidligere var dækket af Udligningsordningen, fremadrettet blive opkrævet hos producenterne.

Dermed indføres et tilslutningsbidrag for en rettighed til et produktionsleveringsomfang ved tilslutningspunktet som er differentieret ift. tilslutningsniveau som det også kendes fra forbrug. Tilslutningsbidraget er desuden geografisk differentieret ift. nettets belastning, hvilket følger som et krav af den politiske aftale. Det betyder at det er billigere at tilslutte produktion, der hvor nettet overvejende er belastet med forbrug.

Se Klimaaftale for energi og industri 2020 her

Boliger

Tilslutningsbidrag ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 V) til lavspændingsnettet i bymæssige områder. Se vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder under ”generelt”.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Parcel-/fritidshuse1) med 25 A15.650,0019.563,00
Rækkehuse 2) med 25 A12.550,0015.688,00
Stor lejlighed3) med 25 A11.800,0014.750,00
Standardlejlighed4) med 16 A8.550,0010.688,00
Ungdoms-, ældre- og plejebolig5) med 10 A4.800,006.000,00
Kolonihavehuse6) med 16 A9300,0011.625,00
Små 1- og 3-fasede installationer7med max 1000 W1.090,001.363,00
Tillæg for større sikringer i boliger per ampere1.210,001.513,00

Parcelhuse og fritidshuse med 25 A
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse med 25 A
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Store Lejligheder med 25 A
Selvstændige lejligheder med i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv. Kategorien er tiltænkt lejligheder, der har et stort elforbrug som følge af f.eks. varmepumpe eller ladestander.

4Standardlejligheder med 16 A
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

5Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2) med 10 A
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

6Kolonihavehuse med 16 A
Bebyggelser beliggende på et havelod i byzone omfattet af Lov om kolonihaver.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Erhverv

Erhvervskunder betaler tilslutningsbidrag i forhold til deres ønskede behov for leveringsomfang.

For kategorierne for C, Blav og Bhøj betales der samme pris som for parcelhuse for de første 25 A. Efterfølgende leveringsomfang betales med tabellens pris.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Første 25 A for C, Blav og Bhøj15.650 kr.19.563 kr.
Erhverv C1.210 kr./A 1.513 kr./A
Erhverv Blav1.160 kr./A 1.450 kr./A
Erhverv Bhøj1.120 kr./A 1.400 kr./A
Erhverv Alav1.090.000 kr./MVA 1.362.500 kr./MVA
Erhverv Ahøj600.000 kr./MVA 750.000 kr./MVA
Belastninger der stiller særlige krav til forsyningsnettet 8)726 kr./A908 kr./A
Små 1- og 3-fasede installationer7) med max 1000 W1.090,001.363,00

8Ved forsyning af installationer, der stiller ekstraordinære krav til nettet (f.eks. krav om høj kortslutningseffekt), opkræves et ekstra tilslutningsbidrag.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser. Hvis der benyttes maksimalafbrydere, kan det ske i de trin, der er til rådighed på maksimalafbryderen.

Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Boliger

Tilslutningsbidrag ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 V) til lavspændingsnettet i bymæssige områder. Se vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder under ”generelt”.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Parcel-/fritidshuse1) med 25 A15.550,0019.438,00
Rækkehuse 2) med 25 A12.450,0015.563,00
Stor lejlighed3) med 25 A11.750,0014.688,00
Standardlejlighed4) med 16 A8.500,0010.625,00
Ungdoms-, ældre- og plejebolig5) med 10 A4.780,005.975,00
Kolonihavehuse6) med 16 A9220,0011.525,00
Små 1- og 3-fasede installationer7med max 1000 W1.080,001.350,00
Tillæg for større sikringer i boliger per ampere1.200,001.500,00

Parcelhuse og fritidshuse med 25 A
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse med 25 A
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Store Lejligheder med 25 A
Selvstændige lejligheder med i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv. Kategorien er tiltænkt lejligheder, der har et stort elforbrug som følge af f.eks. varmepumpe eller ladestander.

4Standardlejligheder med 16 A
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

5Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2) med 10 A
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

6Kolonihavehuse med 16 A
Bebyggelser beliggende på et havelod i byzone omfattet af Lov om kolonihaver.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Erhverv

Erhvervskunder betaler tilslutningsbidrag i forhold til deres ønskede behov for leveringsomfang.

For kategorierne for C, Blav og Bhøj betales der samme pris som for parcelhuse for de første 25 A. Efterfølgende leveringsomfang betales med tabellens pris.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Første 25 A for C, Blav og Bhøj15.550 kr.19.438 kr.
Erhverv C1.200 kr./A 1.500 kr./A
Erhverv Blav1.150 kr./A 1.438 kr./A
Erhverv Bhøj1.110 kr./A 1.388 kr./A
Erhverv Alav1.090.000 kr./MVA 1.362.500 kr./MVA
Erhverv Ahøj590.000 kr./MVA 737.500 kr./MVA
Belastninger der stiller særlige krav til forsyningsnettet 8)660 kr./A825 kr./A
Små 1- og 3-fasede installationer7) med max 1000 W1.080,001.350,00

8Ved forsyning af installationer, der stiller ekstraordinære krav til nettet (f.eks. krav om høj kortslutningseffekt), opkræves et ekstra tilslutningsbidrag.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser. Hvis der benyttes maksimalafbrydere, kan det ske i de trin, der er til rådighed på maksimalafbryderen.

Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2021.

Priser for tilslutning i byzonerekskl. momsinkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner
pr. bolig1
14.45018.063
Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig11.45014.312,50
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner39.55011.937,50
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig5.015 6.268,75
Enfasede installationer5 1.675 2.093,75
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)14.45018.063
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse)ekskl. momsinkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A 1.075 1.343,75
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A 1.075 1.343,75
Tilslutningsbidrag i landzoner og i udmatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettetKontakt os 
Overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomhedenKontakt os 
Tilslutning med begrænset netadgang (kun store tilslutninger i 10-50 kV nettet)Kontakt os 

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

Installationer, der ikke bliver anvendt som boliger

Lokaler, der bliver brugt til erhverv, kontorer, klubhuse, spejderhytter, ejendomsinstallationer, forsyning til belysning, pumpebrønd og lignende.

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

 • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV)
 • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius’ forsyningsnet.
 • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
 • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
 • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2020.

Priser for tilslutning i byzonerekskl. momsinkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner
pr. bolig1
14.80018.500
Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig11.75014.688
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner39.75012.188
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig5.1306.413
Enfasede installationer51.7102.138
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)14.80018.500
Ladestandere under 50 kW til elbiler i
det offentlige rum6
13.12516.406
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse)ekskl. momsinkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A1.1001.375
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A1.1001.375
Tillæg for større sikringer til ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6525656
Tilslutningsbidrag i landzoner og i udmatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettetKontakt os 
Overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomhedenKontakt os 
Tilslutning med begrænset netadgang (kun store tilslutninger i 10-50 kV nettet)Kontakt os 

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

6Ladestandere til elbiler i det offentlige rum

Det offentlige rum er et matrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. indkøbscentre og parkeringshuse – og et umatrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. parkeringspladser langs offentlige veje. Priserne gælder for ladestandere under 50 kW. Ladestandere over 50 kW prissættes som ”Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)” for de første 25A og som ”erhverv” for de efterfølgende A. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW stopper ved udgangen af 2020. Der betales for mindst 25 A. Herefter til nærmeste sikringsstørrelse. I landzone gælder særlige regler. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

 • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV) se Tilslutningsbidrag
 • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius’ forsyningsnet.
 • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
 • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
 • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri samt størrelse af leveringomfang.

Tilslutningsbidrag betales kontant forud for etablering eller udvidelse af forsyning.

Tilslutningsbidrag ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 V) til lavspændingsnettet i bymæssige områder. Se vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder under ”generelt”.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser.

Priser for tilslutning i kroner

Ekskl. moms

Inkl. moms

Parcel-/fritidshuse1) med 25 A

17.950,00

22.437,50

Rækkehuse 2) med 25 A

14.360,00

17.950,00

Stor lejlighed 3) med 25 A

13.540,00

16.925,00

Standardlejlighed 4) med 16 A

9.800,00

12.250,00

Ungdoms-, ældre- og plejebolig 5) med 10 A

5.510,00

6.887,50

Kolonihavehuse 6) med 16 A

10.620,00

13.275,00

Små 1- og 3-fasede installationer 7) med max 1000 W

1.240,00

1.550,00

Tillæg for større sikringer i boliger per ampere

1.380,00

1.725,00Parcelhuse og fritidshuse med 25 A
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse med 25 A
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Store Lejligheder med 25 A
Selvstændige lejligheder med i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv. Kategorien er tiltænkt lejligheder, der har et stort elforbrug som følge af f.eks. varmepumpe eller ladestander.

4Standardlejligheder med 16 A
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

5Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2) med 10 A
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

6Kolonihavehuse med 16 A
Bebyggelser beliggende på et havelod i byzone omfattet af Lov om kolonihaver.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Erhvervskunder betaler tilslutningsbidrag i forhold til deres ønskede behov for leveringsomfang.

For kategorierne for C, Blav og Bhøj betales der samme pris som for parcelhuse for de første 25 A. Efterfølgende leveringsomfang betales med tabellens pris.

Priser for tilslutning i kroner

Ekskl. moms

Inkl. moms

Første 25 A for C, B lav og B høj (kr.)

17.950,00

 22.437,50

Erhverv C (kr./A)

1.380,00

 1.725,00

Erhverv B lav (kr./A)

1.330,00

1.662,50

Erhverv B høj (kr./A)

1.280,00

1.600,00

Erhverv A lav (kr./MVA)

1.250.000,00

1.562.500,00

Erhverv A høj (kr./MVA)

680.000,00

850.000,00

8Ved forsyning af installationer, der stiller ekstraordinære krav til nettet (f.eks. krav om høj kortslutningseffekt), opkræves et ekstra tilslutningsbidrag.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser. Hvis der benyttes maksimalafbrydere, kan det ske i de trin, der er til rådighed på maksimalafbryderen.

Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Der skal betales et tilslutningsbidrag for udvidelse af bestående produktionsinstallationer og helt nye produktionsinstallationer. Tilslutningsbidraget er geografisk differentieret afhængig af om området er overvejende domineret af forbrug eller produktion. Geozonen bestemmes først i forbindelse med anvisning af tilslutningspunkt, hvilket baseres på en vurdering af den samfundsøkonomiske bedste løsning.

De nærmere vilkår for betaling for retten til indfødning af elektricitet fra installationer med produktionsanlæg afhænger af det spændingsniveau, som produktionsanlægget tilsluttes, samt om kunden er egenproducent. Mindre produktionsanlæg vil typisk blive tilsluttet i lavspændingsnettet, som overvejende er forbrugs-domineret, hvilket er afspejlet i vilkårene. Enhedspriserne er fastsat med brug af Green Power Denmarks model for producentbetaling.

Tilslutningsbidrag for produktionsanlæg er indført pr. 1. januar 2023. Regler og vilkår omkring tilslutningsbidraget sker i henhold til lovgivningen og er godkendt af Forsyningstilsynet.

Nedenfor ses prisskema for henholdsvis producenter og egenproducenter.

Tilslutningsbidrag for producenter

Priserne vises eksklusiv moms.

Priser for tilslutning for producenter kr./MVA

Rød – Geozone

Gul – Geozone

Grøn – Geozone

A høj+

86.000

73.000

62.000

A høj+ maskenet

307.000

190.000

85.000

A høj

636.000

391.000

172.000

A lav

1.155.000

642.000

186.000

B høj

1.854.000

1.029.000

295.000

B lav

2.251.000

1.185.000

237.000

C

186.000

186.000

186.000

For anlæg tilsluttet på B høj og A (mellem- og højspænding: 10-50 kV):

 • For tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller, omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, opkræves der udover tilslutningsbidrag betaling efter regning for råd- og tilbudsgivning. Det gælder også, selvom produktionsanlægget ikke tilsluttes
 • Der betales tilslutningsbidrag for retten til indfødning (indfødningsomfang) – uafhængigt af kundens forbrugs-leveringsomfang.

 

Tilslutningsbidrag for egenproducenter

Egenproducenter svarer i udgangspunktet standardtilslutningsbidrag for deres indfødningsomfang på lige vilkår med andre produktionsanlæg dog gælder en særlig standardrabat for egenproducenter. Herudover gælder nogle særlige vilkår for egenproducenter tilsluttet lavspændingsnettet på C og B lav.

 For anlæg tilsluttet på B høj og A (mellem- og højspænding: 10-50 kV)

 • For egenproducenter tilsluttet på B høj og A betales der tilslutningsbidrag for det ønskede indfødningsomfang, som det også er tilfældet for øvrige produktionsanlæg
 • Tilslutningsbidraget for egenproducenter justeres dog med en standardrabat, som skal kompensere for, at netselskabet har reducerede omkostninger til tilslutningsfelt for egenproducenter i disse kundegrupper. Rabatten beregnes ud fra det mindste af indfødningsomfanget eller forbrugsleveringsomfanget for egenproducenten (se tabel nedenfor)

For anlæg tilsluttet på C og B lav (lavspænding: 0,4 kV)

 • For egenproducenter tilsluttet lavspændingsnettet, får kunden uden beregning et indfødningsomfang svarende til leveringsomfanget, kunden har til forbrug
 • For egenproducenter med produktionsanlæg op til 50 kW (72,5 A) fås retten til indfødning altid uden beregning uanset hvilket leveringsomfang til forbrug, kunden måtte have
 • For produktionsanlæg over 50 kW, erhverves indfødningsomfang jf. skema nedenfor. Dog skal der kun svares tilslutningsbidrag for indfødningsomfang, der overstiger egenproducentens forbrugs-leveringsomfang. Såfremt forbrugs-leveringsomfanget udvides, så følger det købte ekstra indfødningsomfang med.

Priserne vises eksklusiv moms.

Priser for tilslutning for egenproducenter kr./MVA

Rød – Geozone

Gul – Geozone

Grøn – Geozone

Standardrabat for feltomkostninger kr./MVA

A høj+

86.000

73.000

62.000

52.000

A høj+ maske

307.000

190.000

85.000

52.000

A høj

636.000

391.000

172.000

105.000

A lav

1.155.000

642.000

186.000

69.000

B høj

1.854.000

1.029.000

295.000

97.000

B lav større end 50 kW

237.000

237.000

237.000

 

C større end 50 kW

186.000

186.000

186.000

 

Energinet

Energinet har pr. 1. januar 2023 indført tilslutningsbetalinger for produktionsanlæg tilsluttet i distributionsnettet for dækning af udgifter til Energinets transmissionsnet. Udover det tilslutningsbidrag som Radius opkræver, vil nye produktionsinstallationer således blive opkrævet en betaling fra Energinet, når anlægget tilsluttes elnettet. De nærmere vilkår og priser for opkrævningen kan findes hos Energinet.

Betalingen til Energinet sker ud fra anlæggets størrelse målt ved den ønskede indfødningskapacitet. Betalingen gælder for alle produktionsanlæg uanset størrelse. Der opkræves dog ikke betaling fra egenproducenter tilsluttet under 10 kV-niveau (dvs. C- og B lav-kunder), når indfødningsomfanget ikke overstiger leveringsomfanget.              

Læs mere om tilslutning af produktionsanlæg hos Green Power Denmark

Se geozoner og læs mere om gældende regler for tilslutningsbidrag for produktion her.


Baggrund for ændringen

Som en del af Klimaaftalen fra sommeren 2020 blev det aftalt at afskaffe Udligningsordningen, som hidtil har finansieret omkostninger til tilslutning af vedvarende energiproduktion, og i stedet indføre af producentbetaling.

Derfor vil omkostninger til tilslutning, net-forstærkning, nettab og drift, som tidligere var dækket af Udligningsordningen, fremadrettet blive opkrævet hos producenterne.

Dermed indføres et tilslutningsbidrag for en rettighed til et produktionsleveringsomfang ved tilslutningspunktet som er differentieret ift. tilslutningsniveau som det også kendes fra forbrug. Tilslutningsbidraget er desuden geografisk differentieret ift. nettets belastning, hvilket følger som et krav af den politiske aftale. Det betyder at det er billigere at tilslutte produktion, der hvor nettet overvejende er belastet med forbrug.

Se Klimaaftale for energi og industri 2020 her.

Generelt om betaling af tilslutningsbidrag

Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til forsyningsnettet.

Tilslutningsbidraget for erhverv fastsættes i forhold til det ønskede leveringsomfang. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.

Man betaler tilslutningsbidrag pr. boligenhed. Dette gælder også selv om der etableres kollektiv måling, og hvor de enkelte boliger har bimålere.

Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal der foran erhvervsinstallationen monteres en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen kan ved fælles kollektiv måling af boliger og erhverv placeres under plomberbar kapsling på målt side af den kollektive måler.

Ved etablering af ny forsyning direkte fra transformerstation, der etableres på kundens ejendom, betaler kunden endvidere de kalkulerede omkostninger ved etablering af Radius’ nødvendige 10 kV kabler på ejendommen.

Kunden skal selv sørge for at etablere stikledninger, og hvis kundens installation er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til et eksisterende eller nyt kabelskab, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

Vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder eller i afsidesliggende net (landzone, sommerhusområder og ikke-matrikulerede offentlige arealer)

Standardtilslutningsbidragene gælder kun i byzone.  Afsides beliggende net er jf. Tilslutningsbestemmelserne punkt 3.4.2, Net udenfor byzone – dvs. i landzone, sommerhusområder og ikke matrikulerede offentlige arealer fx rastepladser langs motorveje, defineret i Lov om planlægning.

Ovenstående skal forstås således, at afsides beliggende net, er net, som etableres, hvor der er så langt til det eksisterende kollektive forsyningsnet, at omkostningerne til de enkelte tilslutninger bliver større end 4*standardtilslutningsbidraget for et parcelhus.

Hvis fx et sommerhusområde eller kolonihaveområde ligger i landzone, men så tæt op af byzone eller det eksisterende kollektive net at omkostningerne til tilslutning er lavere end 4*standardtilslutningsbidraget for et parcelhus, så er det ikke afsides beliggende.

Tilslutningsbidrag ved afsidesliggende net

Betaling = ”standardtilslutningsbidrag for parcelhuse + de faktiske omkostninger – 4*standardtilslutningsbidrag for parcelhus.

Er der flere kunder, der ønsker tilslutning eller forventes flere kunder at blive tilsluttet senere, fremgår det Tilslutningsbestemmelserne pkt. 3.4.2. hvordan dette skal beregnes så den første kunde ikke skal betale alle omkostningerne for tilslutningen.

Overførsel af leveringsomfang

Overførsel af eksisterende leveringsomfang for en ejendom/virksomhed/parcel kan ske til nye forsyninger på ejendommen/parcellen.

Overførsel kan ske til en enkelt installation eller til flere installationer f.eks. ved byfornyelser, hvor der opføres et antal boliger på et areal, der tidligere har været anvendt til en eller flere erhvervsvirksomheder.

Overførsel sker ved modregning af værdien af det overførte leveringsomfang i det beregnede Tilslutningsbidrag for den/de nye forsyning/er. Modregning sker efter følgende retningslinjer:

 • Når den/de nye forsyning/er kan tilsluttes i samme punkt(er) som den/de tidligere forsyning/er, modregnes værdien af tilslutningsbidraget for det overførte leveringsomfang fuldt ud. Omkostninger i forbindelse med ændringen afholdes af kunden.
 • Hvis forsyning af den/de nye installationer sker fra samme 10 kV transformerstation som den/de tidligere installationer, men forsyningen kræver ombygning, udbygning eller ændring af lavspændingsnettet, modregnes værdien af tilslutningsbidraget for det overførte leveringsomfang. Modregning kan dog ikke bringe tilslutningsbidraget ned under de kalkulerede omkostninger for lavspændingsanlæggene. Såfremt der er omkostninger, der ikke håndteres via den alm. betaling af tilslutningsbidrag, afholdes disse af kunden.
 • Ved demonterede forsyninger skal kunden betale de kalkulerede omkostninger ved genetablering af forsyningen, dog maksimalt normalt Tilslutningsbidrag.

Tilslutning med begrænset netadgang i 10-50 kV net

Nye kunder samt eksisterende kunder, som skal have nyt leveringsomfang, kan blive tilsluttet med begrænset netadgang i 10-50 kV nettene. Ved begrænset netadgang skal kunden acceptere en reduceret forsyningssikkerhed mod til gengæld at skulle betale mindre for tilslutningen end det tilslutningsbidrag, som er gældende på de almindelige vilkår.

Vilkårene for begrænset netadgang følger branchens fælles standardbetingelser.

Læs mere om tilslutning med begrænset netadgang her.

Se historiske priser

Boliger

Tilslutningsbidrag ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 V) til lavspændingsnettet i bymæssige områder. Se vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder under ”generelt”.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Parcel-/fritidshuse1) med 25 A16.400,0020.500,00
Rækkehuse 2) med 25 A13.150,0016.437,50
Stor lejlighed3) med 25 A12.380,0015.475,00
Standardlejlighed4) med 16 A8.950,0011.187,50
Ungdoms-, ældre- og plejebolig5) med 10 A5.050,006.312,50
Kolonihavehuse6) med 16 A9.710,0012.137,50
Små 1- og 3-fasede installationer7) med max 1000 W1.140,001.425,00
Tillæg for større sikringer i boliger per ampere1.270,001.587,50

Parcelhuse og fritidshuse med 25 A
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse med 25 A
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Store Lejligheder med 25 A
Selvstændige lejligheder med i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv. Kategorien er tiltænkt lejligheder, der har et stort elforbrug som følge af f.eks. varmepumpe eller ladestander.

4Standardlejligheder med 16 A
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

5Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2) med 10 A
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

6Kolonihavehuse med 16 A
Bebyggelser beliggende på et havelod i byzone omfattet af Lov om kolonihaver.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Erhverv

Erhvervskunder betaler tilslutningsbidrag i forhold til deres ønskede behov for leveringsomfang.

For kategorierne for C, Blav og Bhøj betales der samme pris som for parcelhuse for de første 25 A. Efterfølgende leveringsomfang betales med tabellens pris.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Første 25 A for C, Blav og Bhøj           16.400 kr.           20.500,00 kr.
Erhverv C1.270 kr./A             1.587,50 kr./A
Erhverv Blav1.210 kr./A             1.512,50 kr./A
Erhverv Bhøj1.170 kr./A             1.462,50 kr./A
Erhverv Alav1.140.000 kr./MVA      1.425.000,00 kr./MVA
Erhverv Ahøj630.000 kr./MVA         787.500,00 kr./MVA
Belastninger der stiller særlige krav til forsyningsnettet 8)762 kr./A                952,50 kr./A

8Ved forsyning af installationer, der stiller ekstraordinære krav til nettet (f.eks. krav om høj kortslutningseffekt), opkræves et ekstra tilslutningsbidrag.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser. Hvis der benyttes maksimalafbrydere, kan det ske i de trin, der er til rådighed på maksimalafbryderen.

Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Produktion

Gældende pr. 1. januar 2023

Der skal betales et tilslutningsbidrag for udvidelse af bestående produktionsinstallationer og helt nye produktionsinstallationer. Tilslutningsbidraget er geografisk differentieret afhængig af om området er overvejende domineret af forbrug eller produktion. Geozonen bestemmes først i forbindelse med anvisning af tilslutningspunkt, hvilket baseres på en vurdering af den samfundsøkonomiske bedste løsning.

De nærmere vilkår for betaling for retten til indfødning af elektricitet fra installationer med produktionsanlæg afhænger af det spændingsniveau, som produktionsanlægget tilsluttes, samt om kunden er egenproducent. Mindre produktionsanlæg vil typisk blive tilsluttet i lavspændingsnettet, som overvejende er forbrugs-domineret, hvilket er afspejlet i vilkårene. Enhedspriserne er fastsat med brug af Green Power Denmarks model for producentbetaling.

Tilslutningsbidrag for produktionsanlæg er indført pr. 1. januar 2023. Regler og vilkår omkring tilslutningsbidraget sker i henhold til lovgivningen og er godkendt af Forsyningstilsynet.

Nedenfor ses prisskema for henholdsvis producenter og egenproducenter.

Producenter

Priserne vises eksklusiv moms.

Priser for tilslutning for producenter kr./ MVA

Rød Geozone

Gul Geozone

Grøn Geozone

A høj+

 80.000

 65.000

 55.000

A høj+ maskenet

 280.000

 175.000

 80.000

A høj

 585.000

 360.000

 155.000

A lav

 1.060.000

 590.000

 170.000

B høj

 1.695.000

 940.000

 270.000

B lav

2.060.000

1.085.000

215.000

C

170.000

170.000

170.000

For anlæg tilsluttet på B høj og A (mellem- og højspænding: 10-50 kV)

 • For tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller, omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, opkræves der udover tilslutningsbidrag betaling efter regning for råd- og tilbudsgivning. Det gælder også, selvom produktionsanlægget ikke tilsluttes
 • Der betales tilslutningsbidrag for retten til indfødning (indfødningsomfang) – uafhængigt af kundens forbrugs-leveringsomfang

 

Egenproducenter

Egenproducenter svarer i udgangspunktet standardtilslutningsbidrag for deres indfødningsomfang på lige vilkår med andre produktionsanlæg dog gælder en særlig standardrabat for egenproducenter. Herudover gælder nogle særlige vilkår for egenproducenter tilsluttet lavspændingsnettet på C og B lav.

 For anlæg tilsluttet på B høj og A (mellem- og højspænding: 10-50 kV)

 • For egenproducenter tilsluttet på B høj og A betales der tilslutningsbidrag for det ønskede indfødningsomfang, som det også er tilfældet for øvrige produktionsanlæg
 • Tilslutningsbidraget for egenproducenter justeres dog med en standardrabat, som skal kompensere for, at netselskabet har reducerede omkostninger til tilslutningsfelt for egenproducenter i disse kundegrupper. Rabatten beregnes ud fra det mindste af indfødningsomfanget eller forbrugsleveringsomfanget for egenproducenten (se tabel nedenfor)

For anlæg tilsluttet på C og B lav (lavspænding: 0,4 kV)

 • For egenproducenter tilsluttet lavspændingsnettet, får kunden uden beregning et indfødningsomfang svarende til leveringsomfanget, kunden har til forbrug
 • For egenproducenter med produktionsanlæg op til 50 kW (72,5 A) fås retten til indfødning altid uden beregning uanset hvilket leveringsomfang til forbrug, kunden måtte have
 • For produktionsanlæg over 50 kW, erhverves indfødningsomfang jf. skema nedenfor. Dog skal der kun svares tilslutningsbidrag for indfødningsomfang, der overstiger egenproducentens forbrugs-leveringsomfang. Såfremt forbrugs-leveringsomfanget udvides, så følger det købte ekstra indfødningsomfang med.

Priser for tilslutning for egenproducenter kr./ MVA

Rød Geozone

Gul Geozone

Grøn Geozone

Standardrabat for feltomkostninger kr./MVA

A høj+

 80.000

 65.000

 55.000

 50.000

A høj maskenet

 280.000

 175.000

 80.000

 50.000

A høj

 585.000

 360.000

 155.000

 95.000

A lav

 1.060.000

 590.000

 170.000

 65.000

B høj

 1.695.000

 940.000

 270.000

 90.000

B lav større end 50 kW

215.000

215.000

215.000

 

C større end 50 kW

170.000

170.000

170.000

 

Energinet

Energinet har pr. 1. januar 2023 indført tilslutningsbetalinger for produktionsanlæg tilsluttet i distributionsnettet for dækning af udgifter til Energinets transmissionsnet. Udover det tilslutningsbidrag som Radius opkræver, så vil nye produktionsinstallationer således blive opkrævet en betaling fra Energinet, når anlægget tilsluttes elnettet. De nærmere vilkår og priser for opkrævningen kan findes på Energinets hjemmeside herunder

faktaark-producentbetaling-distributionstilsluttede-anlæg.pdf (energinet.dk)

Betalingen til Energinet sker ud fra anlæggets størrelse målt ved den ønskede indfødningskapacitet. Betalingen gælder for alle produktionsanlæg uanset størrelse. Der opkræves dog ikke betaling fra egenproducenter tilsluttet under 10 kV-niveau (dvs. C- og B lav-kunder), når indfødningsomfanget ikke overstiger leveringsomfanget.              

Læs mere om tilslutning af produktionsanlæg hos Green Power Denmark

Se geozoner og læs mere om gældende regler for tilslutningsbidrag for produktion her.

Baggrund for ændringen

Som en del af Klimaaftalen fra sommeren 2020 blev det aftalt at afskaffe Udligningsordningen, som hidtil har finansieret omkostninger til tilslutning af vedvarende energiproduktion, og i stedet indføre af producentbetaling.

Derfor vil omkostninger til tilslutning, net-forstærkning, nettab og drift, som tidligere var dækket af Udligningsordningen, fremadrettet blive opkrævet hos producenterne.

Dermed indføres et tilslutningsbidrag for en rettighed til et produktionsleveringsomfang ved tilslutningspunktet som er differentieret ift. tilslutningsniveau som det også kendes fra forbrug. Tilslutningsbidraget er desuden geografisk differentieret ift. nettets belastning, hvilket følger som et krav af den politiske aftale. Det betyder at det er billigere at tilslutte produktion, der hvor nettet overvejende er belastet med forbrug.

Se Klimaaftale for energi og industri 2020 her

Boliger

Tilslutningsbidrag ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 V) til lavspændingsnettet i bymæssige områder. Se vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder under ”generelt”.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Parcel-/fritidshuse1) med 25 A15.650,0019.563,00
Rækkehuse 2) med 25 A12.550,0015.688,00
Stor lejlighed3) med 25 A11.800,0014.750,00
Standardlejlighed4) med 16 A8.550,0010.688,00
Ungdoms-, ældre- og plejebolig5) med 10 A4.800,006.000,00
Kolonihavehuse6) med 16 A9300,0011.625,00
Små 1- og 3-fasede installationer7med max 1000 W1.090,001.363,00
Tillæg for større sikringer i boliger per ampere1.210,001.513,00

Parcelhuse og fritidshuse med 25 A
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse med 25 A
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Store Lejligheder med 25 A
Selvstændige lejligheder med i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv. Kategorien er tiltænkt lejligheder, der har et stort elforbrug som følge af f.eks. varmepumpe eller ladestander.

4Standardlejligheder med 16 A
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

5Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2) med 10 A
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

6Kolonihavehuse med 16 A
Bebyggelser beliggende på et havelod i byzone omfattet af Lov om kolonihaver.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Erhverv

Erhvervskunder betaler tilslutningsbidrag i forhold til deres ønskede behov for leveringsomfang.

For kategorierne for C, Blav og Bhøj betales der samme pris som for parcelhuse for de første 25 A. Efterfølgende leveringsomfang betales med tabellens pris.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Første 25 A for C, Blav og Bhøj15.650 kr.19.563 kr.
Erhverv C1.210 kr./A 1.513 kr./A
Erhverv Blav1.160 kr./A 1.450 kr./A
Erhverv Bhøj1.120 kr./A 1.400 kr./A
Erhverv Alav1.090.000 kr./MVA 1.362.500 kr./MVA
Erhverv Ahøj600.000 kr./MVA 750.000 kr./MVA
Belastninger der stiller særlige krav til forsyningsnettet 8)726 kr./A908 kr./A
Små 1- og 3-fasede installationer7) med max 1000 W1.090,001.363,00

8Ved forsyning af installationer, der stiller ekstraordinære krav til nettet (f.eks. krav om høj kortslutningseffekt), opkræves et ekstra tilslutningsbidrag.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser. Hvis der benyttes maksimalafbrydere, kan det ske i de trin, der er til rådighed på maksimalafbryderen.

Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Boliger

Tilslutningsbidrag ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 V) til lavspændingsnettet i bymæssige områder. Se vilkår for tilslutningsbidrag uden for bymæssige områder under ”generelt”.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Parcel-/fritidshuse1) med 25 A15.550,0019.438,00
Rækkehuse 2) med 25 A12.450,0015.563,00
Stor lejlighed3) med 25 A11.750,0014.688,00
Standardlejlighed4) med 16 A8.500,0010.625,00
Ungdoms-, ældre- og plejebolig5) med 10 A4.780,005.975,00
Kolonihavehuse6) med 16 A9220,0011.525,00
Små 1- og 3-fasede installationer7med max 1000 W1.080,001.350,00
Tillæg for større sikringer i boliger per ampere1.200,001.500,00

Parcelhuse og fritidshuse med 25 A
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse med 25 A
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Store Lejligheder med 25 A
Selvstændige lejligheder med i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv. Kategorien er tiltænkt lejligheder, der har et stort elforbrug som følge af f.eks. varmepumpe eller ladestander.

4Standardlejligheder med 16 A
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

5Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2) med 10 A
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

6Kolonihavehuse med 16 A
Bebyggelser beliggende på et havelod i byzone omfattet af Lov om kolonihaver.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Erhverv

Erhvervskunder betaler tilslutningsbidrag i forhold til deres ønskede behov for leveringsomfang.

For kategorierne for C, Blav og Bhøj betales der samme pris som for parcelhuse for de første 25 A. Efterfølgende leveringsomfang betales med tabellens pris.

Priser for tilslutning i kronerEkskl. momsInkl. moms
Første 25 A for C, Blav og Bhøj15.550 kr.19.438 kr.
Erhverv C1.200 kr./A 1.500 kr./A
Erhverv Blav1.150 kr./A 1.438 kr./A
Erhverv Bhøj1.110 kr./A 1.388 kr./A
Erhverv Alav1.090.000 kr./MVA 1.362.500 kr./MVA
Erhverv Ahøj590.000 kr./MVA 737.500 kr./MVA
Belastninger der stiller særlige krav til forsyningsnettet 8)660 kr./A825 kr./A
Små 1- og 3-fasede installationer7) med max 1000 W1.080,001.350,00

8Ved forsyning af installationer, der stiller ekstraordinære krav til nettet (f.eks. krav om høj kortslutningseffekt), opkræves et ekstra tilslutningsbidrag.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som følger vores anvendte sikringsstørrelser. Hvis der benyttes maksimalafbrydere, kan det ske i de trin, der er til rådighed på maksimalafbryderen.

Erhvervskunder i kategori A betaler tilslutningsbidrag pr. MVA, hvor der tages hensyn til feltets størrelse eller transformerens kapacitet.

7Små 1- og 3 fasede installationer på max. 1 kW
Tilslutningsbidrag gælder for installationer, hvor effektbehovet er under 1 kW eller ca. 1,5 A pr. fase ved 3 faset tilslutning, og hvor det er muligt at tilslutte til eksisterende forsyningsnet. F.eks. elhegn, antenneforstærkere, luftværnssirener eller trafiktæller. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen. Hvis tilslutningen giver anledning til udbygning eller forstærkning af det eksisterende kollektive net, betales tilslutningsbidrag som parcel/fritidshus.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2021.

Priser for tilslutning i byzonerekskl. momsinkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner
pr. bolig1
14.45018.063
Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig11.45014.312,50
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner39.55011.937,50
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig5.015 6.268,75
Enfasede installationer5 1.675 2.093,75
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)14.45018.063
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse)ekskl. momsinkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A 1.075 1.343,75
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A 1.075 1.343,75
Tilslutningsbidrag i landzoner og i udmatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettetKontakt os 
Overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomhedenKontakt os 
Tilslutning med begrænset netadgang (kun store tilslutninger i 10-50 kV nettet)Kontakt os 

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

Installationer, der ikke bliver anvendt som boliger

Lokaler, der bliver brugt til erhverv, kontorer, klubhuse, spejderhytter, ejendomsinstallationer, forsyning til belysning, pumpebrønd og lignende.

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

 • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV)
 • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius’ forsyningsnet.
 • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
 • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
 • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2020.

Priser for tilslutning i byzonerekskl. momsinkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner
pr. bolig1
14.80018.500
Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig11.75014.688
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner39.75012.188
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig5.1306.413
Enfasede installationer51.7102.138
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)14.80018.500
Ladestandere under 50 kW til elbiler i
det offentlige rum6
13.12516.406
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse)ekskl. momsinkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A1.1001.375
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A1.1001.375
Tillæg for større sikringer til ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6525656
Tilslutningsbidrag i landzoner og i udmatrikulerede offentlige områderKontakt os 
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettetKontakt os 
Overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomhedenKontakt os 
Tilslutning med begrænset netadgang (kun store tilslutninger i 10-50 kV nettet)Kontakt os 

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager. En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.

6Ladestandere til elbiler i det offentlige rum

Det offentlige rum er et matrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. indkøbscentre og parkeringshuse – og et umatrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. parkeringspladser langs offentlige veje. Priserne gælder for ladestandere under 50 kW. Ladestandere over 50 kW prissættes som ”Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)” for de første 25A og som ”erhverv” for de efterfølgende A. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW stopper ved udgangen af 2020. Der betales for mindst 25 A. Herefter til nærmeste sikringsstørrelse. I landzone gælder særlige regler. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

 • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV) se Tilslutningsbidrag
 • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius’ forsyningsnet.
 • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
 • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
 • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.