Lovgivning, bestemmelser og retningslinjer

Hvornår skal du have tilladelser? Hvor i skabet er faserne normalt placeret? Og hvad er retningslinjerne for udskiftning af stiksikringer, tilslutning af stikkabler og plombering?

Før udskiftning af en stiksikring skal den tilsluttede belastning afbrydes, ellers kan der være risiko for, at belastningen overbrænder den nye stiksikring, når den bliver sat i. De øvrige stiksikringer i stikledningen skal efterses og udskiftes om nødvendigt. Ved udskiftning af en overbrændt sikring, må der ikke isættes større stikledningssikring end den overbrændte. Udløserkarakteristikker for stiksikringer skal være i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen.

Kabelskabe er forsynet med en aftagelig hætte. Hætten kan fjernes ved at løsne trekantskruerne (med trekantnøgle). De stiksikringer, der anvendes i kabelskabe, er normalt enten diazed- eller knivsikringer. Hvis der er anbragt sikringer af anden type, skal du kontakte Radius Elnet A/S, Elkontrolcenter på 70 20 58 00.

Bemærk, at reduktionsindlægget, der anvendes ved 25 A diazedsikringer, skal bibeholdes i sikringshovedet. Før du sætter en ny sikring i, skal du efterse bundskruen og sikringshovedet for brandsår. Hvis du opdager brandsår, skal du give besked til Radius Elnet A/S, Elkontrolcenter på 70 20 58 00.

Tilladelser:

Tilslutning af en stikledning til Radius Elnet A/S forsyningsnet må kun foretages, når tilladelse er givet på installationsblanketten (ISB). Inden stikledningen tilsluttes og spændingssættes, skal stikledning og hovedledning(en) før måler være udført i overensstemmelse med de ved anvisningen givne instruktioner samt gældende bestemmelser.

Hvis intet andet er aftalt, er det Radius Elnet A/S, der spændingssætter stikledningen.

Identifikation af skab:

Ved kabelforsyningsanlæg identificeres kabelskabet ved skabets nummer, der er anbragt på kabelskabet og påført anvisningsblanketten.

Åbning af skab:

Skabe kan åbnes, når skruerne løsnes ved hjælp af en trekantnøgle. Skabe på Frederiksberg og i City kan være lukket med nøgle. Efter frigravning foran skabet aftages forpladerne. De er enten hæftet eller fastskruet på skabet. Når forpladerne er taget af, kan isolationsmåtten, der isolerer mod jordfugt, udtages af skabet i fornødent omfang.

Kabelskabe forsynet med lås:

I kabelskabe forsynet med lås vil låsene efter behov blive udskiftet til trekantnøgle.

Udlevering af nøgler, der skal benyttes til kabelskabe med lås:

Vi udleverer ikke længere nøgler til kabelskabe i København. 

Mangler du adgang?
Er kabelskabet aflåst med et Ruko-låsesystem, hvor der skal anvendes en E6, E8 eller C-nøgle, kan du kontakte Radius Servicedrift på mail: serdri@radiuselnet.dk. Her skal du oplyse, at du ønsker at få skiftet låsen til en ”trekant-lås”, så der kan anvendes en trekantnøgle.

Servicedrift vil på baggrund af henvendelsen sikre at låsecylinder bliver skiftet, og du vil få besked derom på mail. 

Faseplacering:

Som hovedregel gælder, at fase L3 er anbragt nærmest nulskinnen. I skabe med vandrette faseskinner er nulskinnen normalt anbragt nederst i skabet, derefter følger fase L3, fase L2 og øverst fase L1. Radius Elnet A/S har enkelte skabe, hvor nulskinnen er anbragt øverst i skabet, derefter fase L3, fase L2 følger og nederst fase L1.

Skabe med lodrette faseskinner:

I skabe med lodrette faseskinner er fase L3 anbragt længst til venstre i skabet, derefter fase L2 og fase L1. Nulklemmen er anbragt i højre side af skabet umiddelbart under faseskinnerne.

Valg af sikringselementer:

Der benyttes sikringselementer af typen E33, DIN 00 og DIN 2. Faseledere, der hører til samme stikkabel skal altid tilsluttes til samme sikringsliste/sikringssæt.

Afisolering og fremføring af ledere i skab:

Kablet afisoleres således, at stikkablets ydre plastkappe er afsluttet højest muligt i skabet og over terrænhøjde.

  • I skabe med vandrette faseskinner placeres stikkablet således, at faselederne føres lodret op til sikringselementernes ledningsklemmer.
  • I skabe med lodrette faseskinner føres hver faseleder vandret over til faseskinnen for den pågældende fase og derfra lodret op til sikringselementets ledningsklemme.

Af hensyn til afmontering af forsyningskablet i tilfælde af driftsfejl skal den vandrette fremføring af stikkablets faseledere i disse skabe foretages bag forsyningskablets ledere.

Montering i ledningsklemmerne:

For at undgå skadelig opvarmning af sikringselementer og afdækninger, skal der foretages omhyggelig montering og tilspænding af lederne.

Fastholdelse og mærkning af kablet:

Til fastholdelse af stikkablet i skabet skal de aflastningsbøjler, der normalt findes i skabet, benyttes. Ved fastholdelse af et kabel under en dobbelt bøjle anbringes en kabelstump under bøjlen. Hvis der ikke er ledige aflastningsbøjler i skabet, tillades kablet fastholdt med kabelbindere eller lignende. Der skal foretages tydelig mærkning af kablets tilhørsforhold. Mærkningen anbringes, så den kan aflæses. Endelig mærkning udføres af Radius Elnet A/S.

Lukning af skab:

Isolationsmåtten lægges på plads i skabet. Forpladerne sættes på, og beskyttelse af kabler samt tildækning og retablering foretages.

Vi sætter den ønskede størrelse stiksikringer i for parcel-fritidshuse på eget stik, der bliver sluttet til vores kabelskabsanlæg. Du skal derfor sikre, at stikkabel og installation er dimensioneret til den ønskede sikring. Standard tilslutningsafgiften giver ret til 25A, hvorfor større sikring afregnes efter gældende takst.

Ved spændingssætning af den enkelte fase skal du kontrollere, at fasen er anbragt på den rigtige plads i målerskabet. Mærkestrømmen for bundskruer/pasindsats og sikringer – der leveres af dig for kundens regning – skal være i overensstemmelse med anvisningen. Ved brug af 25A sikringer, type diazed II i sikringshoveder, skal der bruges reduktionsindlæg.

Bemærk! Driftsfejl i kabelskabe skyldes ofte løse sikringer, der forårsager forbrænding af kontaktstederne – kontroller derfor, at alle sikringer bliver tilstrækkeligt fastspændt. Installationsbekendtgørelsen Del 6: Verifikation skal overholdes.

Installationsbekendtgørelsens bestemmelser med tilhørende meddelelser og Arbejdstilsynets regler for arbejder skal overholdes. Vær opmærksom på, at der ofte er tale om L-AUS-arbejde, når der arbejdes på forsyningsnettet.

Arbejdstilsynet

Sikkerhedsstyrelsen

I henhold til ‘Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg’ § 46, giver den driftsansvarlige virksomhed for Radius Elnet, hermed de autoriserede elinstallatører generel tilladelse til:

  • Udtagning og isætning af stikledningssikringer samt betjening af maksimalafbryder tilhørende den aktuelle kundes stikledning.
  • Isætning og udskiftning af sikringspasskrue (bundskrue) i sikringsliste/-element i kabelskab.
  • Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe.
 

Opmærksomheden henledes på, at ovenstående opgaver udføres for rekvirentens regning.  Uheld skal indberettes til den driftsansvarlige for Radius’ Elkontrolcenter på telefon 70 20 58 00

En autoriseret elinstallatørvirksomhed, der arbejder efter denne tilladelse til at udføre procedurer i lavspændingsnettet, har selv ansvaret for, at disse procedurer udføres i overensstemmelse med bestemmelserne på Radius’ installatør-web og gældende regler i henhold til ‘Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg’.

Bemærk, under udførelse af ovenstående procedurer har den autoriserede elinstallatørvirksomhed ansvar for dennes egne medarbejdere. Tilladelsen rummer ikke mulighed for, at den autoriserede elinstallatørvirksomhed udfører andre procedurer i relation til Radius Elnet’s elektriske anlæg.

Der skal benyttes værktøj I henhold til bestemmelserne i Installationsbekendtgørelsen:

11. Betjeningsgreb for knivsikringer.

12. Nøgle til åbning af kabelskabe.

13. Trekantsnøgle 14 mm.

14. Topnøgler til sikringsæg 10mm, 13mm, 14mm.

Gældende L-AUS regler skal altid overholdes.

Plomberne påsættes af dig (elinstallatøren) efter indgreb i installationer, der er placeret bag plomberbart afdækning. F.eks. ved opsætning af HPFI-afbryder m.v. Det er dit ansvar, at egne arbejder er udført korrekt inden plombering. Hvis du opdager fejl eller mangler ved måleren, skal du kontakte Nettilslutning på 70 20 48 00.

Plomberne leveres i passende antal med logo. Hvis din installatørvirksomhed ophører, skal du returnere eventuelle plomber til os. Plomberne lukkes uden brug af værktøj og kan ikke åbnes, uden at de ødelægges.

Bestil plomber

En direkte linje er en elektricitetsforbindelse, hvor elproduktion og elforbrug bliver koblet direkte – helt eller delvist uden om det kollektive elforsyningsnet.

I de områder, hvor der er stor produktion af grøn strøm, er direkte linjer med til at sikre en bedre udnyttelse af det kollektive elnet, uden at det kræver en massiv udbygning, idet strømmen føres direkte til forbrugsanlægget.

I Radius følger vi retningslinjerne fra Energistyrelsen og bekendtgørelsen omkring direkte linjer.

Du kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside

Vil du etablere en direkte linje, kan du kontakte os på mail tilslutningspro@radiuselnet.dk