Flowproces, hvad skal der til?

Krav til at projektet kan oprettes som Flowproces:

 1. Projektet skal angå etablering af en enkel kompaktstation, der skal stå på et areal, som er ejet af kunden og hvor anlægsarbejdet for at forsyne kunden vurderes ukompliceret, herunder fx at der ikke er behov for større forstærkninger af det øvrige elnet, og at gravearbejde ikke berører vanskelige forhold, f.eks. privat fællesvej eller krydsning af jernbaner.
 2. Der skal være en installatør på kundens side, der har indsendt ISB.
 3. Kunden skal have indsendt webformularen Anmodning om forsyning og deri have tilkendegivet, at projektet ønskes afviklet som Flowproces.
 4. Anmodningen om forsyning skal være vedlagt de nødvendige oplysninger, herunder specifikationer/ønsker inkl. korrekt slutkunde (dvs. betaler), situationsplan i korrekt format, ISB’er på evt. ønskede modregnede installationer (hvilende leveringsomfang), skitse over ønsket anlægsplacering (inkl. angivelse af evt. EX-områder) samt dokumentation for ejerskabet til grunden, hvorpå kompaktstationen skal placeres. I tilfælde af jordforurening skal der yderligere vedlægges en §8-tilladelse. 
 5. Vi vurderer ud fra de modtagne oplysninger at projektet kan opstartes i Flowprocessen og giver besked herom til dig/din rådgiver.

  Krav til at projektet kan afvikles som Flowproces:

 6. Ønsker og specifikationer fra kunden som anført under pkt. 4 må ikke ændres undervejs i projektet.
 7. Kunden skal overholde følgende tidsfrister i løbet af projektet:
  • 2 uger til at validere ønsker og oplysninger med henblik på at der kan foretages teknisk afklaring af projektet.
  • 2 uger til at acceptere og underskrive bestillerbrev.
  • 1 uge til at bekræfte at tidspunktet for ønsket idriftsættelse af tilslutningen svarer til det anførte ved sagens opstart.
 8. Specifikationerne i det underskrevne bestillerbrev skal overholdes og ISB skal være i overensstemmelse hermed.
 9. Kunden skal sikre, at der ved arbejdets opstart i marken er klar på pladsen (ryddet areal/arbejdsområde) og at kundens udførende entreprenør på pladsen kender specifikationerne i bestillerbrevet.
 10. Hvis det undervejs i procesforløbet konstateres, at forudsætningen om, at projektet er ukompliceret ikke er opfyldt, fx fordi der er behov for bagvedliggende netforstærkninger, vil projektet ikke kunne afvikles i Flowprocessen. Dette vil i givet fald blive afklaret og meddelt til kunden senest ved fremsendelse af bestillerbrevet.