Flowproces: Hvad skal der til?

Vores flowproces er en særlig proces, der kan tages i brug ved simple mellemstore tilslutninger. En mellemstor tilslutning kan fx være en lynlader, udstykning af nyt boligområde eller nyopførte større etage- eller erhvervsejendomme.

Flowprocessen sikrer dig en hurtig håndtering af tilslutningen, hvor du og din rådgiver selv bidrager til en effektiv arbejdsgang. Din tilslutning skal opfylde en række krav for at kunne indgå i en flowproces. Kravene kan du læse herunder.

Vi tilstræber at gennemføre tilslutninger i flowprocessen inden for 6 måneder fra, at vi har modtaget det nødvendige materiale fra dig, og vi har vurderet og fremsendt meddelelse til dig/din rådgiver om, at sagen forventes at kunne håndteres i en flowproces. Den endelige bekræftelse på, at sagen fra vores side kan forblive i flowproces, vil ske, når vi fremsender nettilslutningsaftalen (i nogle sammenhænge kaldet bestillerbrev) til dig.

Krav til, at et projekt kan oprettes som flowproces

Vi definerer en simpel tilslutning, der kan indgå i flowproces, på følgende måde:

 • Projektet skal omhandle etablering af en enkel kompaktstation placeret på et areal, som kunden ejer, eller hvor kunden på forhånd har indgået aftale med matrikelejer om placering af en kompaktstation.
 • Anlægsarbejdet for at forsyne kunden skal være ukompliceret. Det vil sige, at der fx ikke skal være behov for større forstærkninger af det øvrige elnet, og evt. gravearbejde må ikke berøre vanskelige forhold, fx privat fællesvej eller krydsning af jernbaner.

Derudover skal følgende være opfyldt:

 1. En installatør på kundens side skal have indsendt ISB.
 2. Kunden skal have indsendt webformularen Anmodning om forsyning med tilkendegivelse om, at projektet ønskes afviklet som flowproces.
 3. Anmodningen om forsyning skal følges af alle nødvendige oplysninger, herunder:
  • Specifikationer/ønsker inkl. korrekt slutkunde (dvs. betaler)
  • Situationsplan i korrekt format
  • ISB’er på evt. ønskede modregnede installationer (hvilende leveringsomfang)
  • Skitse over ønsket anlægsplacering (inkl. angivelse af evt. EX-områder)
  • Dokumentation for ejerskabet til grunden, hvor kompaktstationen skal placeres, eller dokumentation for aftale med matrikelejer om placering af en kompaktstation. Af aftalen skal det fremgå, at matrikelejer er indforstået med:
   1. at der tinglyses en servitut på ejendommen for anlæggets tilstedeværelse
   2. at dette begrænser matrikelejers fremtidige anvendelse af ejendommen
   3. at matrikelejer forpligter sig til at afholde omkostninger til flytning af kompaktstationen og tilhørende anlæg, hvis matrikelejer kræver anlægget flyttet.
  • I tilfælde af jordforurening skal der desuden vedlægges en §8-tilladelse. 

Vi vurderer ud fra de modtagne oplysninger, om projektet kan opstartes i flowprocessen, og giver besked til kundens rådgiver.

Krav til, at et projekt kan afvikles som flowproces

Når vi har oprettet en flowproces, er der efterfølgende også en række krav til selve forløbet, som du/kundens rådgiver skal overholde for at blive i flowprocessen:

 1. Kundens ønsker og specifikationer, som anført under pkt. 3, må ikke ændres undervejs i projektet.
 2. Kunden skal overholde følgende tidsfrister i løbet af projektet:
  • To uger til at validere ønsker og oplysninger, med henblik på at der kan foretages teknisk afklaring af projektet
  • To uger til at acceptere og underskrive nettilslutningsaftale (i nogle sammenhænge kaldet bestillerbrev)
  • En uge til at bekræfte, at tidspunktet for ønsket idriftsættelse af tilslutningen svarer til det anførte ved sagens opstart
 3. Specifikationerne i den underskrevne nettilslutningsaftale skal overholdes, og ISB skal være i overensstemmelse hermed.
 4. Kunden skal sikre, at arealet/arbejdsområdet er ryddet ved arbejdets opstart i marken, og at kundens udførende entreprenør på pladsen kender specifikationerne i nettilslutningsaftalen.

Hvis det undervejs i procesforløbet konstateres, at projektet ikke er simpelt, fx fordi der er behov for bagvedliggende netforstærkninger, vil projektet ikke kunne afvikles i flowprocessen. Dette vil blive afklaret og meddelt til kunden senest ved fremsendelse af nettilslutningsaftalen (i nogle sammenhænge kaldet bestillerbrev).