Tilslutning til elnettet og tilslutningstider

Alle borgere, virksomheder og organisationer har ret til at blive tilsluttet elnettet. Radius har ansvaret for, at elnettet i vores forsyningsområde har kapacitet til, at kunder kan blive tilsluttet på en måde, der matcher deres behov.

Opgaven med at tilslutte en kunde kan variere meget, og derfor kan tilslutningstiden også være meget forskellig. Tilslutninger kan opdeles i tre overordnede niveauer; små, mellemstore og store tilslutninger. Det kan du læse mere om i de tre menuer nedenfor.

Hvilket niveau en tilslutning er på, afhænger af, hvor stor kapacitet man har brug for. Det præcise niveau bliver afklaret i din rådgivers/din indledende dialog med os.

Tilslutningsbidrag
Du skal betale et tilslutningsbidrag for at blive tilsluttet det kollektive elnet. Tilslutningsbidraget afhænger af, hvor meget strøm du ønsker at kunne bruge eller producere, og hvilket spændingsniveau du skal tilsluttes på.

Læs mere om tilslutningsbidrag

Når den gamle benzinbil skiftes ud med en moderne elbil, eller gasfyret skrottes til fordel for en varmepumpe, kræver det mere plads i elnettet. Denne vækst, som foregår ude på villavejene, kommer gradvist, og er summen af mange bække små, men de kan jo som bekendt også blive til en større å.

Det er en udvikling vi følger tæt. Vi har data og værktøjer, der holder øje med, hvor meget vi belaster hver enkelt transformer og kabelstump. Se f.eks. hvordan forbruget fordeler sig, og hvor meget kapacitet der bliver brugt på din lokale netstation. Sammen med prognoser for udviklingen af f.eks. varmepumper og elbiler, gør det os i stand til at udbygge elnettet, så det er klar til at tilslutte de nye behov, efterhånden som de opstår ude på villavejene.

Når store virksomheder og fjernvarmeværker skifter fossil gas ud med f.eks. store eldrevne varmepumper og elkedler, så kan de bruge lige så meget eleffekt som en mellemstor provinsby. Det er for ressourcekrævende og dyrt for elkunderne, hvis vi skulle have store u-udnytttede elnetanlæg stående overalt i landskabet til at dække nye behov i den størrelsesorden. Derfor er vi her afhængige af, at store kunder tidligt i deres proces bestiller en tilslutning, så vi kan nå at bygge det elnet, der skal forsyne de nye anlæg.

Behovet for elnet er stærkt stigende mange steder i vores forsyningsområder, og derfor er vi også flere steder i gang med at bygge nye fremtidssikrede elnetløsninger til større områder. For at styrke grundlaget for disse områdeløsninger, har Radius opsøgt ladestanderoperatører, industrivirksomheder, VE-udviklere og fjernvarmeselskaber, for at få indblik i deres fremtidsplaner.

Hvis du og din virksomhed går med overvejelser om større anlæg, der skal sluttes til elnettet i fremtiden – uden at du er klar til at bestille tilslutningen – så opfordrer vi dig til at tage fat i os, så vi kan tage en dialog om det.

Eksempler på små tilslutninger:

 • Nyopført enfamiliehus, sommerhus eller mindre erhverv
 • Nye solceller på villa
 • Ved behov for øget leveringsomfang

Hvordan kommer jeg i gang?

Ved små tilslutninger skal din installatør oprette en sag hos os. Her er det vigtigt for sagsbehandlingen, at vi modtager sagen med korrekte og fyldestgørende oplysninger.
Når vi har behandlet sagen, foretager din egen installatør tilslutningen.

Hvor lang tid tager det?

Når vi har modtaget din sag, undersøger vi, om der er et ledigt punkt i elnettet, hvor du uden videre kan tilsluttes, eller om vi skal bygge et nyt tilslutningspunkt, før du kan sluttes til. Det har betydning for, hvor lang tid det tager at behandle din sag. I nogle situationer skal der desuden sættes en ny elmåler op.

Hvis der ikke skal bygges nyt elnet: 
Hvis der er tale om tilslutning i allerede eksisterende tekniske anlæg og vi ikke skal afvente oplysninger fra din elinstallatør, er det vores mål at behandle din sag inden for 15 arbejdsdage. Det gælder f.eks. hvis du sætter solceller på taget eller ved tilslutning af en nyopført bygning i et tilgængeligt kabelskab. Det gælder også, hvis du har brug for at øge det leveringsomfang, der er knyttet til din bolig.

I langt de fleste tilfælde kan du installere en varmepumpe eller en ladeboks uden at du behøver at ændre dit leveringsomfang. Her skal installatøren ikke afvente vores sagsbehandling, men blot melde installationen til os. Din installatør kan hjælpe dig med at finde ud af, om dit leveringsomfang dækker dit nye behov.

Hvis der skal bygges nyt elnet:
Hvis der ikke er et ledigt sted, hvor vi kan slutte dig til elnettet, skal vi have en entreprenør ud for at grave og etablere nyt elnet. Det arbejde skal tilrettelægges med eksterne parter, f.eks. skal der indhentes gravetilladelse fra kommunen og gravearbejdet kan vanskeliggøres hvis der skal tages højde for andre ledningsejere. Der er derfor forskel på hvor lang tid etablering af nyt elnet tager, men det er vores mål, at elnettet er klar inden for 10 uger efter, at vi har modtaget din sag med fyldestgørende oplysninger.  Herefter kan din installatør slutte dig til.

Opsætning af elmåler:
I nogle tilfælde skal der sættes en ny elmåler op. Når din installatør er færdig med tilslutningen, og du har valgt, hvilken elleverandør du vil købe din strøm hos, skal din installatør melde klar til opsætning af elmåleren. Derefter sætter vi elmåleren op. Vores mål er at montere elmåleren, eller at din installatør har modtaget elmåleren, senest 7 arbejdsdage efter klarmelding.

Eksempler på mellemstore tilslutninger:

 • Lynladere
 • Udstykning af nyt boligområde
 • Nyopførte større etage- eller erhvervsejendomme

Hvordan kommer jeg i gang?

Mellemstore tilslutninger kræver ofte ombygning eller udbygning af elnettet. Det første skridt er, at din rådgiver eller installatør tager en indledende dialog med os, hvor vi afdækker, hvor kompleks opgaven er. For det har indflydelse på, hvor lang tid processen tager.

Hvor lang tid tager det?

Du kan som kunde eller rådgiver gøre processen så hurtig som mulig ved at levere svar og oplysninger så hurtigt og præcist som muligt og ved at undgå at ændre på projektet undervejs.

Vi skelner mellem enkle sager, der kan løses i et standardiseret forløb og de mere komplekse tilslutninger, som kræver individuelle løsninger.  

Standardiserede mellemstore tilslutninger:
Simple tilslutninger kan vi gennemføre inden for rammerne af vores flowproces. Flowprocessen sikrer dig en hurtig håndtering af tilslutningen, hvor du og din rådgiver selv bidrager til en effektiv arbejdsgang.

Vi tilstræber at gennemføre tilslutninger i flowprocessen inden for 6 måneder fra, at vi har modtaget det nødvendige materiale fra dig, og vi har vurderet og fremsendt meddelelse til dig/din rådgiver om, at sagen forventes at kunne håndteres i en flowproces. Den endelige bekræftelse på, at sagen fra vores side kan forblive i flowproces vil ske, når vi fremsender tilslutningsaftalen til dig. Læs mere om, hvad en nettilslutningsaftale indeholder her.

Komplekse mellemstore tilslutninger:
Komplekse tilslutninger kan ikke håndteres i flowprocessen.  Eksempler på komplekse tilslutninger er, at der skal nedgraves nye kabler på længere eller svært tilgængelige strækninger, eller at du som kunde ønsker, at netstationen bliver integreret i din bygning.

Ved komplekse tilslutninger er der en individuel dialog om tidsplanen.

Eksempler på store tilslutninger:

 • Solcelleparker (markanlæg)
 • Fjernvarmeværker med varmepumper og elkedler
 • Store industrivirksomheder med energikrævende processer
 • Store lynladestationer med mange udtag eller til tung transport

Hvordan kommer jeg i gang?

Store tilslutninger kan bruge – eller levere – lige så meget strøm som en større provinsby. Derfor er det altid nødvendigt at udbygge elnettet i mindre eller større omfang forud for en stor tilslutning.

Processen begynder med en afklaringsfase, hvor vi i dialog med dig og din rådgiver afklarer de tekniske forhold omkring tilslutningen, og dermed hvilken udbygning vi skal gennemføre. Tidsforbruget til afklaringen er meget forskelligt fra sag til sag, men det tager typisk 3-6 måneder.

Du og din rådgiver kan medvirke til at gøre afklaringsfasen så kort som muligt ved ikke at ændre på projektet undervejs og ved hurtigt at besvare henvendelser og tilvejebringe nødvendige tekniske oplysninger. Det har særlig betydning, at dit anlægs størrelse, placering eller andre fundamentale forhold ikke ændrer sig undervejs, fordi det betyder, at netanalysen må starte forfra. Derfor er det vigtigt, at du sammen med din rådgiver har konkretiseret projektet, inden vi afklarer tilslutningsløsningen. Hvis I har brug for råd og vejledning omkring tilslutningsforhold i jeres konkretiseringsproces, er I altid velkomne til at tage fat i os.

Ændringer i andre store tilslutningssager i samme område vil også betyde, at netanalysen risikerer at skulle genberegnes, hvilket også kan forlænge afklaringsfasen af din tilslutning.  

Hvis tilslutningen kræver udbygning af Energinets transmissionsnet (det landsdækkende, overordnede elnet, som forsyner Radius’ distributionsnet), kan afklaringsfasen blive længere end 6 måneder. Det skyldes, at Energinet også skal planlægge og beslutte en udbygning af transmissionsnettet, som herefter skal godkendes hos Energistyrelsen og for de største projekter også af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.

Når du som kunde har accepteret løsningen og underskrevet tilslutningsaftalen, går vi i gang med den nødvendige ombygning af elnettet.

Hvor lang tid tager tilslutningen, efter tilslutningsaftalen er underskrevet?

Det forventede tidsforbrug til en stor tilslutning afhænger af, hvor omfattende ombygninger og udbygninger af elnettet, tilslutningen udløser.

Hvis din tilslutning er så stor, at der ikke umiddelbart er tilstrækkelig kapacitet i elnettet, kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at blive tilsluttet med mindre kapacitet i starten. Løsningen hedder ’Trinvist fuldt leveringsomfang’ (TFL).  Du kan læse mere om TFL her.

Vi inddeler store tilslutninger i fire typiske kategorier med forskellige forventede tilslutningstider.

 1. Ved ledig kapacitet i eksisterende anlæg:
  Der er ledig kapacitet i det eksisterende anlæg på hovedstationen, men tilslutningen kræver mindre ombygninger af hovedstationens anlæg. Vores mål er at være klar til at tilslutte dig inden for 12 måneder fra tilslutningsaftalen er underskrevet.
 2. Ingen ledig kapacitet, men plads til den nødvendige udvidelse i eksisterende anlæg:
  Der er ikke ledig kapacitet i det eksisterende anlæg, og der skal tilføjes større komponenter, men der er plads til udvidelse af anlægget indenfor hovedstationens eksisterende areal, de eksisterende bygninger og gældende lokalplaner. Vores mål er at være klar til, at du kan blive tilsluttet 18 måneder fra tilslutningsaftalen er underskrevet.
 3. Ingen ledig kapacitet og manglende plads til udvidelse i eksisterende anlæg:
  Der er ikke ledig kapacitet i det eksisterende anlæg, og der er ikke plads til den nødvendige udvidelse af anlægget på hovedstationens eksisterende areal/bygninger. Derfor skal hovedstationen udvides, eller der skal bygges en helt ny hovedstation.
  Selve opførelsen af en ny hovedstation tager ca. 22 måneder. Derudover skal Radius finde og købe en velegnet grund, indhente byggesagsgodkendelser og lokalplansændring eller landzonetilladelser. De nævnte forhold giver en række usikkerheder i forhold til processen. Vores mål er, at du kan blive tilsluttet 2-4 år fra tilslutningsaftalen er underskrevet.
 1. Nødvendigt med udbygning af Energinets transmissionsnet:
  Hvis tilslutningen forudsætter udbygning af Energinets transmissionsnet (det landsdækkende, overordnede elnet, som forsyner Radius’ distributionsnet), kan du ikke tilsluttes, før Energinets udbygning er færdig.
  Radius’ byggetid er den samme som for kategori 3 ovenfor, men Energinets udbygninger er ofte mere omfattende og underlagt mange myndighedskrav. Du kan forvente, at elnettet er klar til tilslutningen inden for 4-5 år fra tilslutningsaftalen er underskrevet.